Pobierz e-pity 2020

Zmiany w obowiązkach pracodawcy od 1 września 2016 r.

13.10.2016 09:00 (aktualizacja: )

Z dniem 1 września 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy – Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z późn. zm. która wprowadza kilka istotnych zmian.

Kiedy trzeba zacząć budować dom na kupionym gruncie, aby skorzystać z ulgi podatkowej?

Źródło: YAY foto

Po nowelizacji przepisów - od 1 września 2016 r. - każdy pracownik przed podjęciem pracy będzie musiał mieć umowę o pracę zawartą na piśmie albo potwierdzone w formie pisemnej warunki umowy, jeżeli nie została ona zawarta na piśmie.

Oznacza to, że jeśli zatrudnimy pracownika od 1 września 2016 r., to umowę należy z nim zawrzeć najpóźniej tego samego dnia przed dopuszczeniem go do wykonywania obowiązków służbowych.

Reguluje to art. 29 § 2 Kodeksu pracy:

„Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.”

Dodatkowo, przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca ma obowiązek zapoznać go z regulaminem pracy. Według art. 1043 § 2 Kodeksu pracy:

„Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy.”

Następna zmiana dotyczy pracowników młodocianych, a dokładnie tego, że pracodawca ma obowiązek przed dopuszczeniem takiej osoby do pracy zapoznać ją z wykazem prac lekkich obowiązujących w zakładzie pracy – mówi o tym art. 2001 § 5 Kodeksu pracy:

„Pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem go do pracy.”

Ważne!

W nowo wprowadzonych zmianach ważne jest też to, że za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy, na pracodawcę albo osobę działającą w jego imieniu mogą zostać nałożone sankcje, czyli kara grzywny od 1000 zł do 30 tys. zł. Reguluje to art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy.

Autor: Małgorzata Michalak – ifirma.pl