Pobierz e-pity 2020

Zmiany VAT 2017: usługi około ubezpieczeniowe i około finansowe z pełnym VAT

Piotr Szulczewski 20.10.2016 09:00 (aktualizacja: )

Zmiany VAT 2017: usługi około ubezpieczeniowe i około finansowe z pełnym VAT

Szeroki pakiet rozwiązań uszczelniających system podatku VAT oraz poprawiających jego ściągalność przygotowany został do wprowadzenia z początkiem 2017 r. Zmiany dotyczą m.in. rynku ubezpieczeniowego. Usługi wspomagające świadczenia zakładów ubezpieczeń nie będą podlegały już zwolnieniu z podatku VAT.

Zmiany VAT 2017: usługi około ubezpieczeniowe i około finansowe z pełnym VAT

Źródło: YAY foto

Podstawowymi zmianami, z którymi zmierzyć będą się musieli przedsiębiorcy, jest wprowadzenie przepisówjn modyfikujących sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyych oraz w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT. Nie są to jednak jedyne zmiany uszczelniające system podatku od towarów i usług.

Usługi finansowe i około finansowe rozliczane inaczej, niż do tej pory

Wprowadzane nowelizacją ustawy o podatku VAT zmiany prowadzą do usunięcia zwolnień od VAT dla usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz 37 - 41 ustawy. Chodzi o usługi około finansowe, stanowiące odrębną całość oraz będące właściwymi i niezbędnymi do świadczenia usługi zwolnionej.

Do tej pory zwolnienie od podatku stosowało się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi finansowej lub ubezpieczeniowej (wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41 ustawy o VAT), który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41. Zasady tej nie stosowało się jedynie do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa. Usunięcie zwolnienia wynika z orzecznictwa TSUE (sprawa C-40/1 5). Zawężająca wykładnia Trybunału w odniesieniu do części składowej usługi finansowej (a per analogiam – ubezpieczeniowej) powoduje , że zdaniem ustawodawcy zasadne jest usunięcie ust. 13 i 14 w art. 43 ustawy o VAT.

Po wprowadzeniu zmiany przepisów polegających na wykreśleniu ust. 13 i 14 w art. 43 ustawy VAT, ze zwolnienia zostaną wyłączone usługi. które przed zmianą przepisów były uznawane za stanowiące element usługi ubezpieczeniowej, które były świadczone przez podmioty trzecie na rzecz zakładów ubezpieczeń. Do takich usług zaliczane będą usługi likwidacji szkód, które świadczone odrębnie nie stanowią usługi ubezpieczeniowej ani usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Usługa likwidacji szkód obejmuje m.in. usługi cali center obsługi likwidacji szkód, ustalanie 5 przyczyn i okoliczności powstania szkód, szacowanie wysokości szkód (dokonanie wyceny, przygotowanie dokumentacji fotograficznej), przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia, podejmowanie decyzji merytorycznych w sprawach szkodowych, zorganizowanie pomocy w miejscu zdarzenia, naprawa uszkodzonych rzeczy, wynajem samochodu zastępczego, holowanie uszkodzonego pojazdu, rezerwacja miejsca w hotelu, lustracja miejsca zdarzenia, udzielanie poszkodowanym informacji o warunkach ubezpieczenia i wszelkie inne czynności natury technicznej.

Zgodnie z orzecznictwem TSUE ze zwolnienia z tytułu usług finansowych nie będą mogły też korzystać świadczone odrębnie usługi wspierające usługi finansowe, nawet jeśli są niezbędne do ich świadczenia, ale mają czysto techniczny charakter np.: usługi administracyjne, usługi cali center, usługi „swift” (usługa elektronicznego przesyłania wiadomości na rzecz instytucji finansowych).

Natomiast ze zwolnienia będą nadal korzystać usługi stanowiące, zgodnie z orzecznictwem TSUE, element usług finansowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38-41. Przy dokonywaniu interpretacji uwzględniane będzie orzecznictwo TSUE dotyczące usług finansowych (w tym usług stanowiących element usług finansowych).

Piotr Szulczewski
VAT.pl