Pobierz e-pity 2020

Zmiany VAT 2017 r.: jednostki budżetowe samorządu terytorialnego rozliczą się wspólnie. Ale proporcję ustalą samodzielnie

Piotr Szulczewski 09.11.2016 09:00 (aktualizacja: )

Jednostki budżetowe samorządu terytorialnego rozliczą się wspólnie. Ale proporcję ustalą samodzielnie. Zmiany VAT 2017

Mimo zmian w przepisach prawa, które JST traktują jako pojedyńcze podmioty rozliczające podatek VAT, rozliczenia proporcji VAT poszczególnych jednostek budżetowych można dokonać przez pewien czas osobno dla każdej z nich. W efekcie w 2017 r. dojdzie do odpowiednich zmian w przepisach podatkowych.

Jednostki budżetowe samorządu terytorialnego rozliczą się wspólnie. Ale proporcję ustalą samodzielnie. Zmiany VAT 2017

Źródło: YAY foto

Od 1 stycznia 2017 r. przewidziano obowiązkową centralizację rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT. Centralizacja jest wynikiem wyroku TSUE z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 października 2015 r. sygn. akt I FPS 4/15.

W związku z powyższymi uchwałami, zmiany wprowadzone zostały ustawą o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej lub od państw członkowskich europejskiego porozumienia o wolnym handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z nimi jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. Jednostka taka, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych. Jednostka samorządu terytorialnego, która podjęła w roku 2016 lub 2017 rozliczanie podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, do końca roku 2017 przyjmuje dla celów proporcjonalnego odliczenia, o którym mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, proporcję wyliczoną odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej zgodnie z art. 90 ust. 3-6, 9a i 10 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywania przy pomocy tej jednostki organizacyjnej czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Dalsze stosowanie proporcjonalnego odliczenia stosowane dla każdej jednostki organizacyjnej

Mimo centralizacji rozliczeń w projekcie zmiany u stawy o VAT przewiduje się, że do końca roku, w którym samorząd rozpoczął wspólne rozliczanie i w roku następnym przyjmuje się proporcję wyliczoną odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej w tym dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego. Proporcję ustala się zatem osobno dla każdego podmiotu wchodzącego w zakres rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego w przypadku wykonywania przez tę jednostkę czynności opodatkowanych podatkiem oraz czynności zwolnionych od tego podatku, przez które należy rozumieć czynności określone w art. 43 ustawy o VAT lub w przepisach wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT.

Zmiana ma za zadanie ustalić prawną podstawę stosowania po roku 2017 reguły, że w przypadku jednostki samorządu terytorialnego proporcję ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego (projektowany art. 90 ust. 10a ustawy o VAT).

Przez jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego należy rozumieć:

  • utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządową jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy;
  • urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski.

Piotr Szulczewski, VAT.pl