Zmiany podatku VAT wchodzące w życie 1 stycznia 2014 roku - podsumowanie

19.12.2013 09:00 (aktualizacja: )

19.12 Zmiany podatku VAT wchodzące w życie 1 stycznia 2014 roku - podsumowanie

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła pierwsze zmiany w podatku VAT w kwietniu tego roku. Jak się okazuje bardziej rewolucyjne zmiany w VAT czekają nas jednak dopiero w styczniu 2014 roku. Poniżej prezentujemy wszystkie zmiany w podatku od towarów i usług jakie wejdą w życie już za kilka dni.

1. Zasada ogólna rozliczania VAT

W 2014 r. zmianie ulegnie zasada, zgodnie z którą przy większości transakcji rozpoznawano podatek VAT w dacie wystawienia faktury, przy czym nie później niż 7 dni od dnia wydania towarów lub wykonania usługi. Od 2014 r. data wystawienia faktury VAT nie będzie już decydowała o tym …

<< więcej 

2. Faktury: zmiany 2014

Zmianie ulegają głównie terminy, w jakich możliwe będzie wystawianie faktur VAT. Od stycznia 2014 r. przestaje obowiązywać zasada, w myśl której obowiązek podatkowy aktualizuje się w dacie wystawienia faktury. W związku z powyższym liberalniejsze stają się zasady dotyczące terminów wystawiania faktur VAT …

<< więcej
 


 

3. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT

Od 2014 r. zmianie ulegają zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Zgodnie z nowelizacją od stycznia 2014 roku podstawą opodatkowania będzie …

<< więcej 

4. Podstawa opodatkowania – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Dotychczasowe zasady ustalania podstawy opodatkowania opierały się o zapłatę otrzymywaną od sprzedawcy. Zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2014 r. opierają podstawę opodatkowania o zasady podobne do tych, które dotyczą towarów krajowych …

<< więcej 

5. Podstawa opodatkowania – import towarów

W przypadku importu towarów podstawę opodatkowania opiera się o wartość ustaloną na podstawie przepisów celnych. Podstawą opodatkowania z tytułu importu towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są …

<< więcej 

6. Odliczenie podatku VAT - zmiany 2014

Od 2014 r. zmianie ulegają zasady odliczania podatku VAT z tytułu nabywanych towarów i usług …

<< więcej 

7. Czynności zwolnione z VAT: dostawa towarów używanych

Od stycznia 2014 r. zmianie ulega zakres czynności uznawanych za zwolnione z podatku VAT. Od stycznia 2014 roku zwalania się dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli …

<< więcej

  

8. Ograniczenia w odliczaniu podatku VAT

Od 1 kwietnia 2014 roku zmianie ulegają zasady, na jakich dokumentowane muszą być czynności opodatkowane. Po stronie nabywcy towarów lub usług zmniejsza się zakres dokumentów, które mogą ograniczyć prawo odliczania ...

<< więcej 

9. Zmiany w zakresie dokumentowania transakcji międzynarodowych

Zmianie ulegają zasady dokumentowania transakcji dokonywanych na rzecz kontrahentów z innych państw. Zmiana dotyczy zarówno ilości niezbędnych dokumentów, jak również terminów, w jakich należy posiadać te dokumenty celem zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT …

<< więcej 

10. Wykonanie usługi: obowiązek podatkowy

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług zupełnej zmianie ulegają zasady ustalania momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT …

<< więcej 

11. Wydanie towarów: obowiązek podatkowy VAT

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług zmianie ulegają zasady ustalania momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT ...

<< więcej 

12. VAT 2014: Import usług

Zmiany w VAT warto przeanalizować również w przypadku importu usług i dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca ...

<< więcej 

13. VAT 2014: prąd, telefon, ciepło, woda

Zmianie ulegają zasady powstawania obowiązku podatkowego przy usługach dostawy mediów. Dotychczasowa zasada w myśl której obowiązek podatkowy powstawał w dacie upływu terminu płatności, o ile był on wskazany na umowie (a gdy wynikał on z faktury – w terminie wskazanym w fakturze), zostanie zastąpiony inną datą …

<< więcej 

14. VAT 2014: Stała obsługa prawna i biurowa, usługi księgowe, reklamowe

Zmianie ulegają zasady powstawania obowiązku podatkowego przy usługach obsługi przedsiębiorców. Do usług tego typu należą m.in. stała obsługa prawna biura, usługa księgowa, pozyskiwania personelu, usługi menadżerskie i podobne ...

<< więcej 

15. VAT 2014: Najem, dzierżawa, leasing

Zmiany obowiązku podatkowego w 2014 r. dotyczą również usług najmu, dzierżawy i leasingu oraz usług podobnych ...

<< więcej 

16. VAT 2014: Usługi budowlane i budowlano - montażowe

W przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych dochodzi od 2014 r. do zmiany zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT ...

<< więcej 

17. VAT 2014: Komis

Zmianie podlegają zasady rozliczania umów komisu. Zasada szczególna obejmować będzie jedynie dostawę towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu. Zmianie ulega również termin ...

<< więcej 

18. Czynności biegłych sądowych

W 2014 r. obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym powstaje w dacie otrzymania całości lub części zapłaty ...

<< więcej