Zmiana zmianie nierówna – polityka rachunkowości a zmiany wartości szacunkowych

15.03.2013 09:00 (aktualizacja: )

15.03 Zmiana zmianie nierówna – polityka rachunkowości a zmiany wartości szacunkowych

Różnice między zmianami zasad rachunkowości i wartości szacunkowych przedstawia ekspert, Ireneusz Czapski, Audit Manager w Baker Tilly Poland

Czym jest zmiana zasad rachunkowości?

Gdy podmioty gospodarcze tworzą swoje sprawozdania finansowe, muszą pamiętać, by konsekwentnie stosować przyjęte w nim reguły. Zasada ciągłości ma zapewnić porównywalność informacji zawartych w bilansach za kolejne lata obrotowe. Dlatego każda istotna zmiana przyjętych zasad rachunkowości musi mieć swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym.

Przepisy rachunkowości zostały skonstruowane w taki sposób, by w momencie zmiany dotąd stosowanych zasad, czytelnikowi sprawozdania dane finansowe przedstawić tak, by rozumiał istotę zmiany oraz jej wpływ na dane historyczne. Zarówno przepisy Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, jak i Ustawy o rachunkowości w takich przypadkach nakazują, by odstępstwa od dotychczasowych reguł zostały zaprezentowane w sposób retrospektywny, tzn. tak jakby wprowadzona zmiana zasady rachunkowości funkcjonowała od zawsze w przypadku danego podmiotu. Sformułowanie retrospektywnie oznacza także, że w sprawozdaniu finansowym przekształcone zostaną dane porównawcze, a skutki zmiany zostaną odniesione na kapitał własny i wykazane jako zysk/strata z lat ubiegłych lub inna pozycja kapitałów własnych. Ma to zapewnić porównywalność informacji.

Czy zmiana wartości szacunkowych to zmiana zasad rachunkowości?

Wiele kontrowersji i wątpliwości wzbudza temat związany ze zmianą wartości szacunkowych. Jednak przepisy jednoznacznie wskazują, że zmiana wartości szacunkowych nie jest nigdy zmianą polityki/zasad rachunkowości.

Dlaczego to takie ważne?

Wartości szacunkowe są to przybliżone kwoty pieniężne przyjęte przez jednostkę do wyceny określonych składników aktywów lub pasywów, bądź przychodów i kosztów wobec niemożności dokładnej ich wyceny. Wobec tego ich zmiana powoduje konieczność skorygowania wartości wykazanych w księgach rachunkowych i w odpowiednich pozycjach aktywów lub pasywów bilansu. Jednostka uwzględnia skutki zmiany wartości szacunkowych (w tym spowodowane ich weryfikacją) stosując podejście prospektywne i odnosi odpowiednio w ciężar lub na dobro wyniku finansowego, albo na inne pozycje kapitału własnego. Zmiana wartości szacunkowych nie wymaga przekształcenia danych porównawczych.

Fundamentalną różnicą pomiędzy zmianą polityki rachunkowości a zmianą wartości szacunkowych jest sposób rozksięgowania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Co do zasady zmiana wartości szacunkowych zawsze wpływa na wynik bieżący, natomiast zmiana polityki rachunkowości to wynik lat ubiegłych oraz przekształcania danych porównawczych.

Zdarzyć się może, że osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania finansowego będą próbowały niekorzystne zmiany wartości szacunkowych przedstawić jako wynik zmiany polityki rachunkowości. Takie rozwiązanie ma na celu przede wszystkim poprawę bieżącego wyniku, ponieważ skutki zmiany reguł polityki rachunkowości nie obciążają bieżącego wyniku finansowego – takie działania są jednak zabronione.

O czym należy pamiętać w przypadku zmian wartości szacunkowych?

O zmianie wartości szacunkowych trzeba poinformować w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego. Należy tam ująć informacje o przyczynach, rodzaju i kwocie zmiany wartości szacunkowych, które wywołują skutki w bieżącym roku obrotowym lub według przewidywań wywołają skutki w  latach kolejnych.

Źródło: inplusPR

e-Porady za darmo!

e-Porady za darmo!

PRZEJDŹ DO DARMOWEJ BAZY E-PORAD