Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

29.04.2014 09:00 (aktualizacja: )

29.04 Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Informacja w sprawie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Przedmiotowa ustawa zmierza do poprawy skuteczności publicznych służb zatrudnienia w kontekście łagodzenia negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego na rynku pracy. Cel ten ma zostać osiągnięty w drodze modyfikacji już istniejących instrumentów rynku pracy oraz wprowadzenia w tym zakresie nowych instytucji.

Zmiany mają w założeniu dostosować działania urzędów pracy do indywidualnego bezrobotnego i pracodawcy, a w szczególności objąć pomocą osoby długotrwale bezrobotne, ułatwiać łączenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi związanymi z wychowaniem dzieci oraz pomagać w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu się na nim osobom młodym (do 30. roku życia) oraz osobom starszym (powyżej 50. roku życia).

Rozwiązania, które mają przyczynić się do zrealizowania założonych przez autorów ustawy celów polegają w szczególności na: zmianie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie z uwzględnieniem efektów działań aktywizacyjnych urzędów pracy, uzależnieniu środków na wynagrodzenia pracowników urzędów pracy od efektów i standardów działania urzędów, zwiększeniu roli partnerów społecznych w procesie zarządzania środkami Funduszu Pracy (rady rynku pracy) oraz zwiększeniu roli samorządu województwa w polityce rynku pracy, profilowaniu pomocy udzielanej bezrobotnym, ułatwieniom w kwestiach związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz reformie sieci EURES.

Nowe instytucje wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka to: grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne, pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej oraz programy regionalne.

Pracodawcy zatrudniający młodych pracowników będą się mogli ubiegać o nowe instrumenty wspierające zatrudnienie młodych ludzi na rynku pracy – bony szkoleniowe, bony stażowe, bony zatrudnieniowe oraz bony na zasiedlenie.

Wprowadzono ponadto mechanizm mający ułatwić zdobycie stażu zawodowego bezrobotnym podejmującym pierwszą pracę poprzez refundację pracodawcy składek na ich ubezpieczenia społeczne. Wsparcie pracodawców zatrudniających bezrobotnych w wieku ponad 50 lat polegać ma na przyznaniu przedsiębiorcy dofinansowania do wynagrodzenia takiego bezrobotnego.

Źródło: prezydent.pl