Pobierz e-pity 2020

Zgłoszenia INTRASTAT tylko elektronicznie

Piotr Szulczewski 28.07.2016 09:00 (aktualizacja: )

Zgłoszenia INTRASTAT tylko elektronicznie

Nie będzie już możliwości wysyłki papierowych zgłoszeń INTRASTAT. Do tej pory istniała możliwość wyboru papierowej bądź elektronicznej formy zgłoszenia. 

Kolejne problemy w aplikacji ePłatnik

Źródło: YAY foto

Na skutek zmiany brzmienia art. 98 ust. 2 ustawy Prawo celne, utraciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Tym samym koniecznym stało się wydanie nowego rozporządzenia regulującego kompleksowo problematykę prowadzenia zgłoszeń. Projektowane w tej materii rozporządzenie zawiera szereg istotnych zmian, które wpłyną na działania przedsiębiorstw. 

Zgodnie z postanowieniami art. 97 pkt 1 ustawy Prawo celne zgłoszenie INTRASTAT i korekta zgłoszenia INTRASTAT będzie dokonywane wyłącznie w postaci elektronicznej. Po zmianie zrezygnowano również z określonych w obecnie obowiązujących przepisach wzorów deklaracji, gdyż w ramach komunikacji elektronicznej przewiduje się wyłącznie obsługę komunikatów XML.

Wymiana informacji INTRASTAT z organami celnymi drogą elektroniczną

dokonywana będzie poprzez Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej, PUESC.

Dokumenty INTRASTAT przesyłane organom celnym podpisywać będzie trzeba jedną z poniższych metod:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893),
  • profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
  • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu niekwalifikowanego Służby Celnej, albo
  • w inny sposób zapewniający potwierdzenie pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej, jeżeli w przepisach wydanych na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych umożliwił podpisywanie określonych dokumentów w taki sposób.

Po wyeliminowaniu papierowej wersji zgłoszeń statystycznych, również wszelkie adnotacje dotychczas na nich nanoszone będą nanoszone w systemie teleinformatycznym.

Natomiast  korekty zgłoszeń dokonanych przed dniem wejścia w życie zmienionego rozporządzenia mogą być przeprowadzane w formie papierowej.

Przepisy o elektronicznej formie zgłoszeń wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania rozporządzenia w sprawie zgłoszeń INTRASTAT.  

Na nowych drukach INTRASTAT – wywóz numer VAT-UE obowiązkowy

Oprócz elektronicznej formy przesyłania zgłoszeń, jako nowość wprowadzane będzie też obowiązkowe podawanie numeru identyfikacyjnego VAT-UE kontrahenta - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie. Obecnie dana ta jest podawana przez zgłaszających jako dana nieobowiązkowa.

Piotr Szulczewski, VAT.pl