Zatrudnieni sezonowo przez agencje pracy z prawem do 30% zwolnienia z PIT

Piotr Szulczewski

Agencje pracy tymczasowej, wysyłając za granicę oddelegowywanych do pracy, często zapominają o stosowaniu korzystnego dla zatrudnionych, zwolnienia z opodatkowania 30% diet za dni wykonywania tej pracy tymczasowej. Można z niego korzystać zarówno przy zatrudnieniu przez pracodawcę zagranicznego, jak i w przypadku krajowego pracodawcy, oddelegowującego do pracy za granicą.

 Zatrudnieni sezonowo przez agencje pracy z prawem do 30% zwolnienia z PIT

Źródło: YAY foto

W typowym przypadku zatrudnienia do pracy sezonowej umowa o pracę zawierana jest pomiędzy pracownikiem a agencją pracy, która oddelegowuje pracownika tymczasowego do wykonywania czynności u pracodawcy użytkownika. Mimo, że jako wskazanym przez agencję pracy w umowie miejsce pracy, pozostaje zagraniczna siedziba pracodawcy użytkownika, dochodzi do oddelegowania pracownika poza terytorium kraju lub powierzenia mu obowiązków poza siedzibą pracodawcy, którym pozostaje agencja. Pracownik nie jest w takim przypadku w podróży służbowej, lecz zostaje czasowo oddelegowany do wykonywania określonych obowiązków poza siedzibą pracodawcy, a to pozwala mu stosować dodatkowe preferencje podatkowe.

Zwolnienie do 30% diety

Zwolnieniu z opodatkowania podlega część przychodów osób będących polskimi rezydentami podatkowymi przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Zasada zwolnienia z opodatkowania nie ma zastosowania do wynagrodzenia:

  • pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku;
  • uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.

Zauważyć przy tym należy, że zwolnienie przysługuje wyłącznie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Umowy cywilnoprawne, w tym umowy zlecenie, nie pozwalają na stosowanie przedmiotowego zwolnienia.

Przykład

Agencja pracy DaVa zawarła ze studentem umowę o pracę tymczasową – przy zbiorze winogron we Francji w 2015 r. Pracodawcą użytkownikiem stała się francuska winnica, natomiast wypłaty wynagrodzenia dokonywała wyłącznie polska agencja pracy. W umowie o pracę jako miejsce pracy wskazana była francuska winnica, a jako pracodawca – polska agencja pracy. Pracownik uzyskał prawo do zwolnienia 30% diety z tytułu podróży służbowej do Francji (30% z 50Euro = 15 Eur dziennie),za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy z agencją pracy.

Takie stanowisko prezentują również organy podatkowe, np. w interpretacji z dnia 28.04.2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie (sygn. akt IPPB4/415-68/10-4/MP) wskazuje: „W przypadku oddelegowania pracowników do Włoch, jeżeli ten kraj jest dla nich aktualnie miejscem świadczenia pracy, nie przysługują diety i inne świadczenia związane z podróżami służbowymi. Ponadto dla pracowników czasowo przebywających za granicą w związku z oddelegowaniem i uzyskujących dochody ze stosunku pracy wolna od podatku dochodowego w Polsce jest część przychodów w kwocie odpowiadającej 30% diety w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Zwolnienie to przysługuje za każdy dzień pobytu podatnika za granicą, w którym pozostawał on w stosunku pracy”.  

Piotr Szulczewski, PIT.pl