Zapomoga dla pracownika bez podatku

Piotr Szulczewski

12.08 Zapomoga dla pracownika bez podatku

Świadczenia materialne przyznawane pracownikowi w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi - przy spełnieniu określonych wymagań - pozostaną zwolnione z opodatkowania. Tak jest m.in. w przypadku pracownika otrzymującego dodatkowe środki pieniężne w związku z długotrwała chorobą członka jego rodziny.

Zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci podlegają zwolnieniu z opodatkowania do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł. Nie ma znaczenia, czy wypłata dokonywana jest ze środków ZFŚS, czy ze środków obrotowych przedsiębiorcy. Nie jest również istotny stosunek prawny, będący podstawą wypłaty. Zapomogę zwolnioną z podatku może otrzymać również zleceniobiorca.

Kwota przekazywanych w związku ze zdarzeniem losowym, długotrwała chorobą, klęską żywiołową lub śmiercią nie podlegają składkom ZUS.

Przykład

Pracownik otrzymał od zakładu pracy zapomogę w wysokości 3200 zł w związku z długotrwałą choroba swojej żony. Czy może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania?  

Zwolnienie z podatku dotyczy wyłącznie kwoty 2280 zł. Nadwyżka ponad te kwotę – 920 zł należy doliczyć do wynagrodzenia za pracę i opodatkować. Opodatkowane świadczenia z ZFŚS podlegają wykazaniu jako element wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Pracodawca wykazuje je w PIT-11 pracownika, a ten ostatni – w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Niezależnie od powyższego zwolnienia, nie pobiera się zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaty środków z ZFŚS w związku z działalnością socjalną zakładu pracy – do wartości rocznie 380 zł. Działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, ale także udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Oba zwolnienia są niezależne od siebie. W konsekwencji, może wystąpić sytuacja, w której pracownik uzyska pomoc materialną w kwocie 2280 zł, a następnie skorzysta z pomocy z ZFŚS, w związku ze zmianą jego sytuacji majątkowej – zwolnioną do wartości 380 zł rocznie.

Odrębnie od powyższych zwolnieniu z podatku dochodowego podlegają zapomogi, inne niż związane ze zdarzeniami losowymi wskazanymi powyżej, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł. Nadwyżkę związek zawodowy powinien potraktować jako przychód pracownika, jako płatnik ująć ją w PIT-8C (Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. akt PB I-3/4117/IN-20/US/2006/ACH).

Jeżeli wypłata zapomogi finansowanej przez związki zawodowe dotyczy zapomogi losowej – odpowiednie zastosowanie znajdzie zwolnienie do wartości 2280 zł.

Piotr Szulczewski

Analityk Bankier.pl