Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Zaliczki kwartalne w podatku dochodowym - złóż oświadczenie do 20 lutego

Piotr Szulczewski 08.02.2017 10:00 (aktualizacja: )

Zamiast opłacać zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc, możliwe jest ustalanie ich wysokości raz na kwartał i ich zapłata w terminach do 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października oraz 20 stycznia kolejnego roku kalendarzowego. Taki przywilej nie dotyczy wszystkich podatników. Ci, którzy mają prawo do tej formy rozliczeń powinni złożyć odpowiednie oświadczenie – nie później niż 20 stycznia danego roku.

Prawo do wpłacania zaliczek kwartalnie mają zarówno podatnicy opodatkowani według zasad ogólnych, jak i tacy, którzy w danym roku lub w latach poprzednich zdecydowali się na opodatkowanie liniowe podatkiem 19% od uzyskanego dochodu. Zaliczkę w obu przypadkach ustala się na tych samych zasadach co w przypadku zaliczek miesięcznych, zgodnie z rozliczeniem ogólnym lub liniowym. Zaliczkę za kolejne kwartały po kwartale pierwszym ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały.

 
Źródło: YAY foto

O ile zaliczki miesięczne wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, to zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.

Natomiast zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca jednak zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

Oświadczenie podatnika podstawą rozliczeń kwartalnych

Podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Zgłoszenia można dokonać poprzez aktualizację wniosku CEiDG-1 lub składając oświadczenie bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zarówno po pierwszym roku prowadzenia działalności, jak i w przypadku oświadczenia składanego w latach kolejnych, zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Tylko mali podatnicy oraz rozpoczynający działalność gospodarczą

Kwartalne rozliczenie zaliczek na podatek PIT możliwe jest wyłącznie u podatników, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą – za rok rozpoczęcia działalności lub też podatników będących tzw. małymi podatnikami.

Mały podatnik to podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

RokMały podatnik
20161’200’000 €5’092’000 PLN
20171’200’000 €5’157’000 PLN

Piotr Szulczewski, PIT.pl