Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Zalegasz ze złożeniem sprawozdań do KRS? Przekaż je łącznie - unikniesz opłat

Piotr Szulczewski 15.03.2017 09:00 (aktualizacja: )

Zalegasz ze złożeniem sprawozdań do KRS? Przekaż je łącznie – unikniesz opłat

Wyłącznie jedną opłatę za przyjęcie sprawozdań i ich ogłoszenie o nich wzmianki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przewiduje się dla jednostek, które przekazują łącznie kilka sprawozdań – jako załączniki do druku.

Zalegasz ze złożeniem sprawozdań do KRS? Przekaż je łącznie – unikniesz opłat
Źródło: YAY foto

Kierownik jednostki jest obowiązany złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Informacja o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego w KRS będzie przekazywana do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Tylko nieliczne podmioty zobowiązane będą do publikacji sprawozdań. Przy składaniu wniosku o zmianę wpisu w KRS (druk KRS-Z30) należy uiścić opłatę sądową i opłatę za ogłoszenie wzmianki w MSiG. Wynoszą one:

  • opłata sądowa od wniosku o przyjęcie dokumentów – 40 zł,
  • opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł.

Zaległe sprawozdania – jedna opłata za wniosek KRS-Z30. Poza opłatą - grzywna

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - pobiera się tylko jedną opłatę, z tym że jeżeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach - pobiera się opłatę wyższą. Zatem jednostka, która zalega ze sprawozdaniami za lata poprzednie może uniknąć podwyższonych kosztów i jednorazowo opłacić wyłącznie kwotę 140 zł. Wystarczającym jest złożenie jednego wniosku KRS-Z30 z wieloma załącznikami obejmującymi sprawozdania za poszczególne lata.

Opłata jest niezależna od tego, czy sprawozdanie dostarczone zostanie w postępowaniu przymuszającym, czy też dobrowolnie. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W przypadku niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych.

Niezależnie od kary nakładanej przez sąd rejestrowy, podmioty pomijające obowiązek i nieskładające zaległych sprawozdań, muszą być świadome możliwości ukarania ich grzywną w postępowaniu karnym skarbowym.

Piotr Szulczewski, VAT.pl