Z dniem 1 kwietnia br. zmienią się przepisy dotyczące serwisowania kas fiskalnych

28.03.2013 10:00 (aktualizacja: )

28.03 Z dniem 1 kwietnia br. zmienią się przepisy dotyczące serwisowania kas fiskalnych

Z końcem marca br. przestanie obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338, z późn. zm). Przepisy tego rozporządzenia określają warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących mających znaczenie dla ewidencjonowania, w tym warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących, uwzględniając potrzebę właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników oraz dostępność serwisu kas.

Natomiast od 1 kwietnia br. powyższe kwestie będą regulowane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących mających znaczenie dla ewidencjonowania. Pomimo, iż założenia projektu tego rozporządzenia z dnia 4 lutego 2013 r. w większości stanowią powtórzenie dotychczasowych regulacji, przewidują jednak kilka istotnych zmian na które warto zwrócić uwagę. Głównym celem ich wprowadzenia jest bowiem wyeliminowanie pojawiających się dotychczas wątpliwości interpretacyjnych oraz doprecyzowanie niektórych przepisów.

Zapraszamy na bezpłatne dyżury
podatkowe
. Kolejne konsultacje
już 4 kwietnia.

Najważniejszą zmianą jest niewątpliwie wprowadzenie zasady, iż uprawnienie do ingerencji w pamięć fiskalną kasy przez jej wymianę posiada tylko podmiot prowadzący serwis główny (np. producent krajowy danego typu kasy prowadzący jej serwis). Regulacja ta ma na celu zapobieganie nieprawidłowościom przy ingerencji w pamięć fiskalną. Projekt nowego rozporządzenia przewiduje również zapisy, w myśl których podmiot prowadzący serwis główny zobowiązany jest do prowadzenia listy serwisantów kas, którzy są upoważnieni do wykonywania serwisu kas danego typu. Doprecyzowano także, że po każdej aktualizacji tej listy, jej kopia wraz z informacją o zakresie zmian, będzie w terminie 7 dni od dokonania zmiany, przekazywana do właściwego dla podmiotu prowadzącego serwis główny naczelnika urzędu skarbowego.

Całkowitą nowością, o której należy wspomnieć jest wprowadzenie przepisu zgodnie z którym serwisant kas wykonuje, na podstawie dokonanego zgłoszenia przez podatnika, obowiązkowy przegląd techniczny kasy, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia.

Ministerstwo Finansów w projekcie zaproponowało ponadto doprecyzowanie regulacji dotyczących upoważnienia serwisantów kas do wykonywania serwisu kas. Mianowicie podstawą wydania przez podmiot prowadzący serwis główny upoważnienia do wykonywania serwisu kas dla serwisantów, będzie informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jego wydaniem.

Jednocześnie na nowo określono warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących. W myśl nowych regulacji serwisu kas nie mogą prowadzić osoby fizyczne, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a także podmioty, u których osoby pełniące funkcje kierownicze lub zarządzające zostały skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Serwisu kas nie będą mogły również prowadzić podmioty, u których serwisantem kas jest osoba lub są osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Inną ważna regulacją, stanowiącą doprecyzowanie przepisów dotychczasowego rozporządzenie jest ta dotycząca trybu postępowania w przypadku zaprzestania prowadzenia serwisu głównego. Od 1 kwietnia br. podmiot przekazujący serwis główny ma obowiązek przesłania kopi umowy dotyczącej przekazania serwisu zarówno do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jak i do właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego.

Zmianie uległ również wzór identyfikatora serwisanta kas. Dokument będzie ważny przez okres 1 roku. Natomiast identyfikatory wydane przed wejściem w życie nowego rozporządzenia zachowają ważność nie dłużej niż do 30 września 2013 r.

Marcin Parulski
Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.