Pobierz e-pity 2020

Wyższe limity w uldze na rozwój i badania od 2017 r.

Piotr Szulczewski 14.12.2016 09:00 (aktualizacja: )

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali lub liniowo powinni ponownie przemyśleć możliwość przeprowadzenia inwestycji mającej na celu badania i rozwój. Od przyszłego roku obowiązywać będą bowiem wyższe limity ulgi B+R sięgające nawet 50% wydatku rozliczanego w kosztach podatkowych.

Wyższe limity w uldze na rozwój i badania od 2017 r.

Źródło: YAY foto

Ulga na badania i rozwój obowiązuje od początku 2016 r. W 2016 r. w ramach tej ulgi podatnik ma możliwość odliczyć od dochodu:

 • 30% wydatków z tytułu należności z umów o pracę i pochodnych tego rodzaju umów oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
 • 20% (a W przypadku, gdy podatnik nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – 10%) wydatków poniesionych na:
  • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem,
  • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – w zakresie zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

>>> Nowe ulgi podatkowe dla działalności badawczo-rozwojowej B+R <<<

Wyższe limity ulgi na B+R

W przypadku podmiotów, które poniosły wydatki w 2017 r. limit będzie wyższy. Obowiązywać będzie limit:

 • 50% odliczenia wydatków na badania i rozwój (niezależnie od rodzaju wydatków zaliczanych do ponoszonych w ramach tej ulgi) - w przypadku gdy podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 • w przypadku pozostałych podatników 50% kosztów dotyczy wyłącznie wydatków z tytułu należności z umów o pracę i pochodnych tego rodzaju umów oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej; w zakresie pozostałych kosztów kwalifikowanych limit ten wynosi 30% wydatku kwalifikowanego.

Piotr Szulczewski, PIT.pl