Wyjedziesz na wakacje z ZFŚS - stracisz na podatku na Boże Narodzenie

Piotr Szulczewski 03.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

Limit zwolnień podatkowych dla pracowników korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest jeden na cały rok. Oznacza to, że dofinansowanie w kwocie brutto zostanie wypłacone tylko raz - kolejne wypłaty w trakcie roku będą już opodatkowane. Istnieją jednak również inne formy dofinansowań, które są korzystne podatkowo.

Dofinansowanie z ZFŚS dla pracownika na wakacje

Źródło: East News

Zwolnieniu z opodatkowania podlega wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Oznacza to, że jeżeli pracownik otrzyma takie dofinansowanie na wakacje i przekroczy ono wskazaną kwotę – to nadwyżka każdego kolejnego świadczenia z ZFŚS podlegać będzie opodatkowaniu.

Świadczenie urlopowe dla pracownika

Istnieją jednak przypadki, w których pracownicy mogą uzyskać dodatkowe zwolnienia podatkowe w związku z wyjazdami wakacyjnymi. Zwolnieniu podlegają dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

  • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,
  • z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł;

Dopłaty lub świadczenia na rzecz pracownika poza funduszem - opodatkowane

Wczasy pod gruszą lub świadczenia przyznawane przez pracodawców dodatkowo, poza Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych stanowią przychód pracownika, a w konsekwencji podlegają wypłacie po odliczeniu zaliczki na podatek. Powyższa zasada obejmuje również wartość świadczeń rzeczowych przekazywanych pracownikowi. Do takich należą m.in. bilety lotnicze, bilety na pobyt w hotelu czy na przejazdy do miejscowości turystycznych. Odliczenie zaliczki na podatek powinno wystąpić od wartości rynkowej świadczenia i związku już w miesiącu przekazania świadczenia.

Przychodem po stronie pracownika będzie również wartość udostępnionego mu dla celów prywatnych auta służbowego. W tym przypadku wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm 3;
  • 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm 3.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot wskazanych powyżej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl