Wrześniowe zmiany Kodeksu pracy

19.04.2013 09:00 (aktualizacja: )

19.04 Wrześniowe zmiany Kodeksu pracy

Iwona Karkus

Już na początku 2013 roku weszło w życie wiele nowych przepisów prawnych. Jednak najbardziej znaczące związane z Kodeksem pracy i polityki prorodzinnej będą miały miejsce dopiero od września 2013 roku.

Z dniem 1 września 2013 roku ma wejść w życie projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zdaniem projektodawców głównym założeniem ustawy jest umożliwienie rodzicom dziecka dzielenie się uprawnieniami rodzicielskimi związanymi z opieką nad dzieckiem

 

Wydłużenie urlopu macierzyńskiego przed datą porodu

Nowelizacja wprowadza nowy wymiar urlopu macierzyńskiego, możliwego do wykorzystania przed datą porodu. W świetle obowiązujących przepisów kobieta ma prawo wykorzystać co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu. Proponuje się, by okres ten wydłużyć do nie więcej niż 6 tygodni.


Dodatkowy urlop macierzyński

Proponuje się podwyższyć wysokość dodatkowego urlopu macierzyńskiego do wysokości 6 tygodni w przypadku urodzenia się jednego dziecka przy jednym porodzie i 8 tygodni w przypadku porodu mnogiego. Przy czym dodatkowy urlop macierzyński będzie udzielany wyłącznie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim - jednorazowo w pełnej wysokości, bądź w dwóch częściach przypadających jedna po drugiej, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności.

Nowe przepisy wprowadzają prawo do skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego zarówno przez matkę jak i ojca dziecka.

Ważną zmianą jest wprowadzenie możliwości wykorzystania dodatkowego urlopu wyłącznie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim na podstawie pisemnego wniosku (zawierającego dzień zakończenia urlopu macierzyńskiego) w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Będzie można go pobierać w dwóch częściach w wymiarze tygodnia bądź wielokrotności tygodnia, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. Tak samo jak obecnie, pracownik będzie miał prawo do połączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu. W tym celu osoba zainteresowana złoży pisemny wniosek co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem pracy, w którym wskazaże wymiar swojego czasu pracy oraz okres, przez który będzie chciał łączyć wykonywanie pracy z dodatkowym urlopem macierzyńskim. Wniosek ten nie będzie wiążący dla pracodawcy.

Nowelizacja ogranicza natomiast możliwość korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego opiekunom, którzy zrezygnowali z wychowywania dziecka i oddali je innej osobie w celu przysposobienia.


Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

W świetle nowych przepisów wysokość dodatkowego urlopu macierzyńskiego zostanie podwyższona do wysokości 6 tygodni w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, do 8 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka i do 3 tygodni w przypadku przyjęcia na wychowanie starszego dziecka.

Nowe przepisy wskazują, że korzystanie z tzw. dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego odbywać się będzie na takich samych zasadach, co w przypadku zwykłego dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W myśl tej zasady pracownikowi, który wykorzystał pełny wymiar dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego będzie mógł skorzystać z prawa do urlopu rodzicielskiego.


Nowy urlop rodzicielski dla obojga rodziców

Projektowane przepisy wprowadzają nowy rodzaj urlopu związanego z rodzicielstwem tzw. urlopu rodzicielskiego. Urlop ten przysługiwać będzie zarówno matce dziecka, ojcu dziecka jak i rodzicom adopcyjnym. Nowe przepisy nie dokonują zróżnicowania wymiaru urlopu ojcowskiego ze względu na liczbę urodzonych dzieci w trakcie jednego porodu (jak w przypadku urlopu macierzyńskiego), lecz wprowadzają jeden wspólny wymiar w wysokości do 26 tygodni.

Zakłada się również możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego wyłącznie bezpośrednio po wykorzystaniu pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego) - jednorazowo lub w częściach – jednak nie więcej niż trzech, z których każda nie może być krótsza niż 8 tygodni przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. Możliwe będzie wykorzystywanie całego wymiaru urlopu wyłącznie przez jednego lub wyłącznie przez drugiego rodzica dziecka bądź podzielenie się tymi uprawnieniami w pełnym lub niepełnym wymiarze. Wykorzystanie urlopu rodzicielskiego możliwe będzie w dwojaki sposób:

  • poprzez jednorazowy urlop rodzicielski w pełnym lub niepełnym wymiarze bądź w częściach przez jednego z rodziców (maksymalnie w 3 częściach, z których każda nie może być krótsza niż 8 tygodni przypadających bezpośrednio jedna po drugiej) lub,
  • podzielenie urlopu pomiędzy matkę a ojca dziecka i wykorzystanie go w maksymalnie 3 częściach, z których każda nie może być krótsza niż 8 tygodni przypadających bezpośrednio jedna po drugiej.

Urlop rodzicielski, podobnie jak dodatkowy urlop macierzyński będzie udzielany wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego pracownika złożony w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Wniosek musi zawierać wskazanie terminu zakończenia urlopu.


Zasiłek za czas przebywania na urlopie rodzicielskim

Wprowadza się następujące zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego na urlopie rodzicielskim:

  • za okres przebywania na urlopie rodzicielskim (do 26 tygodni), wysokość zasiłku będzie wynosiła 60% podstawy wymiaru,
  • jeżeli pracownica w terminie 14 dni po porodzie wystąpi z wnioskiem o skorzystanie z pełnego wymiaru przysługujących jej dodatkowych urlopów z tytułu macierzyństwa, urlopu dodatkowego na warunkach macierzyńskiego, a zaraz po nim urlopu rodzicielskiego, wówczas zasiłek macierzyński przez cały okres trwania urlopu będzie wynosił 80% podstawy wymiaru,
  • jeżeli pracownica w terminie 14 dni po porodzie wystąpi z wnioskiem o wykorzystanie urlopu dodatkowego na warunkach macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego jednak w trakcie ich trwania zrezygnuje z zasiłku za okres dodatkowego urlopu na warunkach macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub w jego części lub urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze nie skorzysta z tego prawa ojciec dziecka, wówczas dokonuje się wyrównania wypłaconej kwoty zasiłków w wysokości 80% podstawy wymiaru do kwoty zasiłków w wysokości 100% podstawy wymiaru – za czas pobierania zasiłków – w formie jednorazowej wypłaty.


Dla kogo nowe przepisy prawne?

Z nowych przepisów będą mogli skorzystać także pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy będą przebywać na dodatkowym urlopie macierzyńskim (dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego).

I tak w myśl zmian:

  • pracownicy, którzy 1 września 2013 roku będą przebywali na dodatkowym urlopie macierzyńskim (dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego) - będą mogli wnioskować o udzielenie części takiego urlopu w wymiarze będącym różnicą między wymiarem urlopu wprowadzonego nową ustawą a wymiarem już udzielonego urlopu,
  • pracownicy, którzy 1 września 2013 roku będą przebywali na dodatkowym urlopie macierzyńskimi bądź dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego będą mogli wnioskować również o przyznanie urlopu rodzicielskiego najpóźniej do dnia zakończenia udzielonego wcześniej urlopu.

Powyższe zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, są obecnie na etapie przyjęcia przez KRM. Zgodnie z projektem mają one wejść w życie 1 września bieżącego roku.

Iwona Karkus
VAT.pl