W wyniku błędów przy zatwierdzaniu sprawozdań może dojść do rozwiązania spółki

Piotr Szulczewski 21.06.2016 09:00 (aktualizacja: )

W wyniku błędów przy zatwierdzaniu sprawozdań może dojść do rozwiązania spółki

Z końcem czerwca w jednostkach, w których rok kalendarzowy i obrotowy pokrywają się, mija termin zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz do podjęcia szeregu innych uchwał dotyczących działalności za poprzedni rok obrotowy. Może się jednak zdarzyć, że jednostka nie zwoła we właściwym okresie odpowiedniego zgromadzenia lub w trakcie głosowania do zatwierdzenia sprawozdań nie dojdzie. Sankcja za brak niektórych czynności może być bardzo dotkliwa.


W wyniku błędów przy zatwierdzaniu sprawozdań może dojść do rozwiązania spółki

Źródło: YAY foto

Ani kodeks spółek handlowych, ani ustawa o rachunkowości nie przewidują sankcji karnych z tytułu niezatwierdzenia sprawozdania finansowego. Głosowanie w tej sprawie lub nawet brak terminowego zwołania zgromadzeń lub nieprzedstawienie uchwał nie pozostaje obarczone sankcjami i odpowiedzialnością ani po stronie wspólników (udziałowców), ani po stronie członków organu zarządzającego. Tym niemniej nawet niezatwierdzone sprawozdanie podlega obowiązkowi złożenia do KRS.

Niezatwierdzone sprawozdanie nie pozwoli na wypłatę zysku

Do czasu dokonania zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie można podzielić ani pokryć uzyskanego wyniku finansowego. Co istotne, dopóki sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone (dotyczy to zarówno jednostek zobowiązanych do badania sprawozdania, jak i nieobjętych tym obowiązkiem), nie jest możliwe dokonanie podziału zysku lub pokrycie straty oraz podjęcie uchwały w tym zakresie. Podział lub pokrycie wyniku bez zatwierdzenia sprawozdania jest bowiem nieważne z mocy prawa.

>>> Sprawozdanie finansowe złóż nie tylko w KRS, ale również w Urzędzie Skarbowym <<<

Odpowiedzialność karna za brak zgłoszeń do KRS

Zgodnie z art. 80b Kodeksu karnego skarbowego, kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Grzywna ta może zostać wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w chwili obecnej od 185 zł do 37 000 zł). Ponadto, zgodnie z ustawą o KRS, w sytuacji gdy pomimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe lub po dwukrotnym wezwaniu nie wykonano innych obowiązków sprawozdawczych, sąd rejestrowy z urzędu obligatoryjnie wszczyna postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Terminowemu i obowiązkowemu zgłoszeniu do KRS podlega zatem nie tylko zatwierdzone przez podmiot sprawozdanie, ale również dokument niezatwierdzony przez właściwy organ.

Piotr Szulczewski, VAT.pl