Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

W rozliczeniu 2016 r. skorzystaj z ulgi na zakup akcji spółek innowacyjnych. Złóż CIT-VC

Piotr Szulczewski 06.03.2017 09:00 (aktualizacja: )

W rozliczeniu 2016 r. skorzystaj z ulgi na zakup akcji spółek innowacyjnych. Złóż CIT-VC

Po realizacji zysku z tytułu inwestycji w spółki prowadzące działalność badawczo - rozwojową, możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Aby zwolnieniem objąć dochód z inwestycji w spółki innowacyjne, konieczne jest sporządzenie deklaracji CIT-VC.

CIT-VC złożyć należy nie później, niż do końca trzeciego miesiąca roku następującego bezpośrednio po roku, w którym udziały (akcje) zostały nabyte. O ile zatem zwolnienie ma dotyczyć dochodów ze zbycia udziałów za rok podatkowy 2016 r. równy rokowi kalendarzowemu, deklarację złożyć należy do końca marca 2017 r. Zwolnienie nie dotyczy podatników PIT – Ci podatnicy nie mają możliwości korzystać z opustów podatkowych z tytułu zbycia udziałów w spółkach innowacyjnych.

CIT-VC: kiedy złożyć, zwolnienia
Źródło: Forum

Zwolnienie przewidziane na CIT-VC

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dotyczy dochódów z tytułu zbycia udziałów (akcji), nabytych w 2016 r. albo 2017 r. ale wyłącznie przez spółkę kapitałową lub spółkę komandytowo-akcyjną, której:

  1. wyłącznym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji finansowych i która zainwestowała co najmniej 75% wartości bilansowej aktywów, ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego, w którym dokonała zakończenia inwestycji, w aktywa inne niż:
  • papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez tę spółkę,
  • instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego tej spółki,
  • nieruchomości, oraz
  1. wartość aktywów, innych niż określone w pkt 1 lit. a-c, nie przekracza 50 000 000 euro według ceny nabycia.
Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
CIT-VC (1) Informacja o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności

Zwolnienie tylko w przypadku inwestycji w działalność innowacyjną

Zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie, gdy podmiot inwestujący spełni określone, dodatkowe warunki. Aby korzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodów należy zatem wykazać, że:

  1. spółka, której udziały (akcje) są zbywane, jest spółką podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej, UE lub EOG opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz w okresie dwóch lat inwestycji, spółka ta:
  • nie spełniała warunków, które zobowiązywałyby traktować jako zagraniczną spółkę kontrolowaną,
  • nie prowadziła działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
  • nie prowadziła działalności handlowej,
  • prowadziła działalność badawczo-rozwojową; 2) spółka dokonująca zbycia udziałów (akcji) posiada bezpośrednio, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w spółce prowadzącej działalność badawczo - rozwojową.

Zwolnienie na innowacyjność albo zwolnienie ze zbycia udziałów

Oprócz powyższego zwolnienia spółki inwestujące w inne podmioty prowadzące działalność innowacyjną mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki (warunkiem jest m.in. co najmniej 10% udział w takim podmiocie).

Zwolnienie powyższe ograniczone jest u podmiotów korzystających ze zwolnienia ze zbycia udziałów w spółce innowacyjnej. Nie stosuje go do tej części dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przez nią wypłaconych, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi dochodów ze zbycia udziałów w spółce innowacyjnej w całości dochodów tej spółki osiągniętych w okresie, za który dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych są wypłacane.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl