W jaki sposób amortyzować i eksploatować samochód osobowy z ewidencją przebiegu pojazdu dla celów VAT?

11.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

W jaki sposób amortyzować i eksploatować samochód osobowy z ewidencją przebiegu pojazdu dla celów VAT?

Z dniem 1 kwietnia 2014 roku przedsiębiorcy stanęli w obliczu istotnych zmian w zakresie rozliczania podatku VAT od kosztów związanych z eksploatacją samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Decydując się na 50% odliczenia VAT od wspomnianych wydatków, podatnicy mają często wątpliwości, jak powinni ewidencjonować amortyzację oraz koszty eksploatacyjne. Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w niniejszym artykule.

Eksploatacja w kosztach uzyskania przychodów

Zgodnie z nowymi zasadami podatnicy mają do wyboru dwie opcje odliczania podatku VAT od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów - 100% bądź 50%.

100% odliczenia w przypadku samochodu osobowego oznacza konieczność wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej, a co za tym idzie, prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT. Natomiast wybór 50% odliczenia VAT zwalnia z tego obowiązku.

Odliczenie VAT od auta firmowego

Źródło: Thinkstock

Wydatkami, które można zaliczyć do kosztów, w myśl art. 86a ust. 2 z 11 marca 2004 roku, są:

  • koszty nabycia,
  • import lub wytworzenie pojazdu,
  • nabycie lub import części składowych pojazdów,
  • użytkowanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu bądź innej o podobnym charakterze,
  • naprawa lub konserwacja,
  • zakup innych towarów bądź usług związanych z użytkowaniem samochodu tj. polisy ubezpieczeniowe, opłaty autostradowe czy parkingowe.

WAŻNE!!!

Jeśli podatnik zdecyduje się na 50% odliczenie podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych (użytek firmowy i prywatny), odliczenie VAT-u od paliwa nie jest możliwe do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Brak ewidencji przebiegu pojazdu a amortyzacja i eksploatacja w kosztach

W praktyce większość przedsiębiorców z powodu uciążliwości prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu decyduje się na 50% odliczenia podatku VAT od kosztów związanych z użytkowaniem samochodu. Dzieje się tak nawet w sytuacji, gdy pojazd wykorzystywany jest wyłącznie w działalności gospodarczej. Oznacza to tym samym, iż pojazd ten na gruncie podatku VAT nie jest uważany za wykorzystywany wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

Identyczne traktowanie kosztów na gruncie podatku dochodowego nie ma tu podstaw do zastosowania. W tym przypadku decydującą kwestią jest sposób wykorzystywania danego pojazdu, nie zaś decyzja podjęta odnośnie sposobu odliczania podatku VAT.

Wykorzystywanie pojazdu w prowadzonej działalności gospodarczej powoduje, iż wydatki poniesione na jego użytkowanie mogą zostać zaliczone w koszty uzyskania przychodów. Ciężar udowodnienia użytkowania samochodu w celach służbowych leży po stronie przedsiębiorcy.

Ponadto decyzja o 50% odliczeniu VAT od wydatków eksploatacyjnych nie może przesądzać o tym, iż samochód będący w ewidencji środków trwałych powinien być wycofany z ewidencji. W myśl art. 22 a ust. 12 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych środkiem trwałym, dla którego możliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, jest składnik majątku, w tym również środek transportu, będący własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy, nabyty lub wytworzony we własnym zakresie. Poza tym musi być kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania, jego przewidywany okres użytkowania wynosić więcej niż rok oraz służyć dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Zatem mając na uwadze treść przywołanego artykułu, można stwierdzić, że dla samochodu ujętego w ewidencji środków trwałych podatnik może prowadzić amortyzację. Uwzględnianie w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz wydatków związanych z eksploatacją takiego pojazdu jest jak najbardziej zasadne.

Należy nadmienić, że korzystanie z prawa do 50% odliczenia podatku VAT od kosztów dotyczących użytkowania samochodu nie odbiera prawa do rozporządzania tymże pojazdem. Oznacza to, że w każdej chwili podatnik może taki pojazd wycofać z majątku firmy i przekazać do majątku osobistego.

Zespół wfirma.pl - księgowość online