Uproszczenie i przyśpieszenie kontroli podatkowych - nowelizacja Ordynacji podatkowej

15.05.2013 09:00 (aktualizacja: )

Iwona KarkusMinisterstwo Finansów przygotowuje zmiany w ustawie – Ordynacja podatkowa. Jednym z założeń nowelizacji jest uproszczenie i przyśpieszenie kontroli podatkowych.

Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przewiduje kilka zmian w zakresie kontroli podatkowych. Pierwsza z nim zakłada doprecyzowanie wyjątków od zakazu ponownego wszczynania kontroli podatkowej. Zdaniem projektodawców zakaz ponownego wszczynania kontroli podatkowej wobec spraw, które zostały rozstrzygnięte decyzją ostateczną, nie powinny dotyczyć kontroli niezbędnych w przeprowadzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty.

Projektowane przepisy nowelizacji ustawy – Ordynacji podatkowej wprowadzają również możliwość wszczęcia kontroli podatkowej przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o kontroli. Przy czym zaznacza się, że wcześniejsza kontrola możliwa jest wyłącznie na wniosek kontrolowanego podatnika.

Ważną zmianą proponowaną przez projektodawców jest rozszerzenie katalogu przypadków niezawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Obecnie obowiązujące przepisy Ordynacji podatkowej (art. 282c §1) bardzo szczegółowo wskazują przypadki, w których organ kontrolujący ma prawo do niezawiadomienia kontrolowanego o chęci wszczęcia kontroli. Proponuje się, by katalog ten rozszerzyć o kolejne przypadki kontroli doraźnej ukierunkowanej na weryfikację wykonania obowiązków o charakterze rejestracyjnym i technicznym, a także o przypadek konieczności weryfikacji ustaleń faktycznych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Chodzi tu w szczególności o kontrolę:

  • zachowania warunków związanych z zawieszeniem działalności gospodarczej,
  • zasadności dokonania zwrotu nadpłaty w związku ze złożeniem wniosku o stwierdzenie nadpłaty,
  • stanu zatrudnienia mającą na celu sprawdzenie prawidłowego wypełnianiem obowiązków płatnika oraz
  • faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot dokonujący zgłoszenia rejestracyjnego w transakcjach krajowych i zagranicznych lub zarejestrowanego w podatku VAT.

W przypadku kontroli zakładu zagranicznego upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacja służbowa ma być przekazywana osobie kierującej, nadzorującej lub w inny sposób mającej wpływ lub reprezentującej faktycznie prowadzoną na terytorium Polski działalność.

Wydłużeniu ma natomiast ulec termin na doręczenie upoważnienia przy kontroli „na legitymację”. Proponowana zmiana wprowadzi termin „trzech dni roboczych” w miejsce obecnych „trzech dni”.

Nowe przepisy ustawy - Ordynacji podatkowej mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2014 roku.

Iwona Karkus
PIT.pl