Pobierz e-pity 2020

Upoważnienia od stosujących kasy fiskalne nie będą jednak konieczne

Piotr Szulczewski 02.01.2017 10:00 (aktualizacja: )

Upoważnienia od stosujących kasy fiskalne nie będą jednak konieczne

Tylko Ci przedsiębiorcy, którzy do końca 2016 r. złożyli upoważnienia na rzecz organów skarbowych do informacji o transakcjach na swoim rachunku, mogą korzystać ze zwolnień z kasy fiskalnej przy sprzedaży wysyłkowej lub przy usługach, za które płatność odbywa się przelewem. Takie założenie znajdowało się w projekcie ustawy o zwolnieniach z kas fiskalnych. Ostatecznie jednak zasada ta nie została zastosowana, a ogłoszone w samym końcu grudnia rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących pomija proponowany wstępnie warunek.

Upoważnienia od stosujących kasy fiskalne nie będą jednak konieczne

Źródło: YAY foto

Problemem dotyczyć miał stosowania przez podatników zwolnienia z kasy fiskalnej przy transakcjach dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi). Zwolnienie do tej pory stosowano pod warunkiem, że dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Taka sama zasada dotyczyła świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, pod warunkiem, że świadczący usługę otrzymał w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Problem ze zwolnieniem z kasy w 2017 r.

Zastosowanie powyższych zwolnień miało zostać ograniczone od 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z propozycjami korzystać z niego mieli wyłącznie podatnicy, którzy na okres co najmniej do końca 2017 r. upoważnią bank mający siedzibę na terytorium kraju lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której podatnik jest członkiem, prowadzący rachunek, na który dokonywana jest zapłata z tytułu tych czynności, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

Uzasadnieniem dla stosowania zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kasy rejestrującej określonych czynności (preferencja dla podatnika), jest zapewnienie organom podatkowym ułatwionego dostępu do informacji o nich (w stosunku do obwarowanego ściśle określonymi przesłankami nadzwyczajnego środka dowodowego określonego w art. 182 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.). Oświadczenie miało czynić zadość przepisom prawa bankowego, co do nienaruszania przez bank tajemnicy bankowej. Po jego złożeniu bank nie miał możliwości odmówić przekazania danych, nawet bez konieczności informowania o tym przekazaniu prowadzącego rachunek.

Jak wskazuje ordynacja podatkowa, jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, bank jest obowiązany na pisemne żądanie do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony postępowania w zakresie:

  1. posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;
  2. posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;
  3. zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych;
  4. nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi;
  5. obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Upoważnienie miało być sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzyma bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, drugi przekazany miał zostać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika. Oczywiście jeśli płatności realizowane byłyby na kilku rachunkach lub w kilku bankach – upoważnienie dotyczyć miało każdego z nich.

Ostateczna wersja rozporządzenia, która obowiązuje w 2017 r. nie zawiera obowiązku przekazywania upoważnienia w sprawie rachunków bankowych. Wersja ostateczna, opublikowana 16 grudnia w Dz. U. poz. 2177 nie zawiera ograniczeń co do zastosowania dotychczasowego zwolnienia dla sprzedaży, przy której płatności odbywają się na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK.

Piotr Szulczewski, VAT.pl