Upoważnienia od stosujących kasy fiskalne nie będą jednak konieczne

Piotr Szulczewski

Upoważnienia od stosujących kasy fiskalne nie będą jednak konieczne

Tylko Ci przedsiębiorcy, którzy do końca 2016 r. złożyli upoważnienia na rzecz organów skarbowych do informacji o transakcjach na swoim rachunku, mogą korzystać ze zwolnień z kasy fiskalnej przy sprzedaży wysyłkowej lub przy usługach, za które płatność odbywa się przelewem. Takie założenie znajdowało się w projekcie ustawy o zwolnieniach z kas fiskalnych. Ostatecznie jednak zasada ta nie została zastosowana, a ogłoszone w samym końcu grudnia rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących pomija proponowany wstępnie warunek.

Upoważnienia od stosujących kasy fiskalne nie będą jednak konieczne

Źródło: YAY foto

Problemem dotyczyć miał stosowania przez podatników zwolnienia z kasy fiskalnej przy transakcjach dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi). Zwolnienie do tej pory stosowano pod warunkiem, że dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Taka sama zasada dotyczyła świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, pod warunkiem, że świadczący usługę otrzymał w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Problem ze zwolnieniem z kasy w 2017 r.

Zastosowanie powyższych zwolnień miało zostać ograniczone od 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z propozycjami korzystać z niego mieli wyłącznie podatnicy, którzy na okres co najmniej do końca 2017 r. upoważnią bank mający siedzibę na terytorium kraju lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której podatnik jest członkiem, prowadzący rachunek, na który dokonywana jest zapłata z tytułu tych czynności, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

Uzasadnieniem dla stosowania zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kasy rejestrującej określonych czynności (preferencja dla podatnika), jest zapewnienie organom podatkowym ułatwionego dostępu do informacji o nich (w stosunku do obwarowanego ściśle określonymi przesłankami nadzwyczajnego środka dowodowego określonego w art. 182 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.). Oświadczenie miało czynić zadość przepisom prawa bankowego, co do nienaruszania przez bank tajemnicy bankowej. Po jego złożeniu bank nie miał możliwości odmówić przekazania danych, nawet bez konieczności informowania o tym przekazaniu prowadzącego rachunek.

Jak wskazuje ordynacja podatkowa, jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, bank jest obowiązany na pisemne żądanie do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony postępowania w zakresie:

  1. posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;
  2. posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;
  3. zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych;
  4. nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi;
  5. obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Upoważnienie miało być sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzyma bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, drugi przekazany miał zostać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika. Oczywiście jeśli płatności realizowane byłyby na kilku rachunkach lub w kilku bankach – upoważnienie dotyczyć miało każdego z nich.

Ostateczna wersja rozporządzenia, która obowiązuje w 2017 r. nie zawiera obowiązku przekazywania upoważnienia w sprawie rachunków bankowych. Wersja ostateczna, opublikowana 16 grudnia w Dz. U. poz. 2177 nie zawiera ograniczeń co do zastosowania dotychczasowego zwolnienia dla sprzedaży, przy której płatności odbywają się na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK.

Piotr Szulczewski, VAT.pl