Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Malezją

01.04.2014 10:00 (aktualizacja: )

27 marca Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Celem Umowy, której dotyczy ustawa ratyfikacyjna, jest zmiana dotychczas obowiązującej Umowy zawartej między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Malezją, sporządzonej w 1977 roku. Umowa ta nie odpowiada nowym warunkom politycznym i gospodarczym, w tym związanym z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do OECD jak i do Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG). Nowa Umowa została przygotowana z uwzględnieniem rozwiązań zastosowanych w nowej wersji Modelowej Konwencji OECD z 2010 r. Podobne umowy zostały w ostatnich latach podpisane z kilkunastoma państwami.

Zasadniczą przesłanką nowej Umowy jest wzmocnienie współpracy między jej Stronami, w celu ograniczenia unikania opodatkowania i tym samym ograniczenia skali nadużyć podatkowych. Umowa dotyczy w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych uczestniczących w dwustronnych stosunkach Polski z Malezją a przepisy nowej umowy odnosić się będą także do organów polskiej administracji podatkowej stosujących postanowienia przedmiotowej Umowy. W Malezji Umowa odnosi się do podatku dochodowego oraz podatku dochodowego od ropy naftowej.

W stosunku do wszystkich kategorii dochodów, których dotyczy Umowa, stosowana będzie metoda zaliczenia proporcjonalnego, podobnie jak miało to miejsce pod rządami poprzedniej Umowy. Metoda ta gwarantuje pełniejszą kontrolę nad dochodami uzyskanymi za granicą przez polskich podatników i usuwa podwójne opodatkowanie dochodów. Szacuje się, że wejście w życie nowej Umowy nie spowoduje zmiany wysokości dochodów budżetowych z uwagi na fakt, iż zdecydowana większość przepływów finansowych między Polską a Malezją dotyczy tych kategorii dochodów, w stosunku do których metoda obliczania należności nie została zmieniona.

Nowa Umowa zawiera rozszerzone przepisy regulujące wymianę informacji podatkowych, zbieżne ze wspomnianą Modelową Konwencją OECD. Umożliwione zostało żądanie informacji podatkowych, nawet gdy druga Strona Umowy nie potrzebuje ich do własnych celów.

Protokół do Umowy stanowi jej integralną część i zawiera przepisy wyjaśniające i porządkujące a w odniesieniu do dywidend wypłacanych z zysków malezyjskich spółek wskazuje, że odpowiedni przepis Umowy (art. 23) przestanie obowiązywać w odniesieniu do dochodów uzyskanych po 31 grudnia 2020 r.

Postanowienia omawianej Umowy nie są sprzeczne z polskim prawem wewnętrznym ani z prawem Unii Europejskiej.

Źródło: prezydent.pl