Ugoda pozasądowa zobowiązuje do zapłaty podatku

Piotr Szulczewski 07.07.2016 09:00 (aktualizacja: )

Wyłącznie podatnicy, którzy decydują się na zawarcie ugody cywilnoprawnej przed sądem mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego. Ze zwolnienia korzysta również ugoda zatwierdzana przez sąd, która jednak była zawierana w postepowaniu pozasądowym, np. przed mediatorem.

Ugoda pozasądowa zobowiązuje do zapłaty podatku

Źródło: YAY foto

Osoby decydujące się na zawieranie ugody związanej z różnego rodzaju szkodami powinny pamiętać, że wyłącznie postępowanie sądowe pozwala korzystać ze zwolnienia wypłacanych kwot z opodatkowania. W innym przypadku jedna ze stron zobowiązana będzie z tego tytułu zapłacić podatek.

Zwolnione z opodatkowania pozostają jedynie otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, wskazanych w kodeksie pracy, z wyjątkiem:

 • określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
 • odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
 • odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej,
 • odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe;

Zwolnione z opodatkowania są również:

 • odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego;
 • inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień:
  • otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono;
 • odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość;
 • odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego.

Podatek do zapłaty w kwocie odszkodowania

W zależności od tego, czy wypłata następuje za pośrednictwem płatnika, czy też są to dwa podmioty nie pełniące w stosunku do siebie funkcji płatnika, wypłata odszkodowania powinna nastąpić w kwocie brutto lub netto, czyli po obniżeniu jej o należną zaliczkę na podatek dochodowy. Kwoty odszkodowania traktować należy jako przychody z innych źródeł.

Jeżeli podatnik samodzielnie opłaca podatek, zapłaty dokonać należy do 30 kwietnia następnego roku nie trzeba wpłacać zaliczki na podatek w trakcie roku). W przypadku płatnika, który pobiera zaliczkę i wypłaca odszkodowanie w kwocie netto, zaliczka powinna być przekazana na rzecz organu skarbowego do 20 dnia miesiąca po miesiącu jej pobrania. W związku z powyższą czynnością należy również wystawić PIT-8C (podobnie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20.09.2013 roku nr IPTPB1/415-378/13-4/AG).

Piotr Szulczewski, PIT.pl