To już pewne. Będą ułatwienia w dostępie do zawodów adwokata, radcy prawnego i notariusza

15.07.2013 09:00 (aktualizacja: )

9 lipca prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Celem ustawy jest deregulacja dostępu do wybranych zawodów, czyli redukcji ograniczeń stawianych przez prawodawcę osobom chcącym je wykonywać.

Nowelizacja ułatwia dostęp do zawodów prawniczych – adwokata, radcy prawnego, notariusza i komornika. Uporządkowała i uzupełniła warunki dotyczące egzaminów wstępnych i zawodowych i sprecyzowała zasady odbywania aplikacji. Ustawa rozszerzyła katalog: osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminów zawodowych bez wymogu odbycia aplikacji, osób uprawnionych do wpisu na listę adwokatów lub radców prawnych bez odbycia aplikacji i złożenia egzaminu zawodowego, a także stanowisk, dzięki którym można nabyć uprawnienie do powołania na komornika sądowego.

Zawód księgowego zostanie zderegulowany

Ustawodawca zredukował wymogi niezbędne do ubiegania się o licencję syndyka oraz dopuścił możliwość zatrudniania w sądach osób z wykształceniem średnim na stanowiskach urzędniczych.

Ustawa znosi reglamentację zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości. Nieznaczne zmiany dotyczyły przesłanek warunkujących otrzymanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego.

Nowelizacja precyzuje także warunki konieczne do zdobycia uprawnień zawodowych geodety w określonych przez ustawę zakresach. Prawo do samodzielnego wykonywania zawodu nabywa się w tych przypadkach z dniem wpisu podmiotu przez Głównego Geodetę Kraju do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe.

Doradca podatkowy zostanie zderegulowany

Ustawodawca zrezygnował z licencji pracownika ochrony fizycznej oraz pracownika zabezpieczenia technicznego, zastępując ją wpisem na listy kwalifikowanych pracowników, zaś zdanie egzaminu zastąpiono obowiązkiem odbywania cyklicznych szkoleń lub kursów przez pracownika ochrony fizycznej.

Ograniczono wymogi kwalifikacyjne i zniesiono obowiązki odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz uzyskania odpowiednich uprawnień przez przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek, a także sprecyzowano katalog wymogów wykonywania zawodu przewodnika górskiego.

Ustawodawca określił też maksymalny okres praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej w charakterze członka załogi, niezbędny do uzyskania patentów oraz świadectw w żegludze śródlądowej.

Nowelizacja zmienia listę warunków, które muszą spełniać osoby ubiegające się o licencję detektywa oraz znosi obowiązek zdania egzaminu państwowego, wprowadzając w to miejsce wymóg odbycia obowiązkowego szkolenia dla wykonujących zawód.

Istotną zmianą jest również zniesienie obowiązku ukończenia przez kandydatów na szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, w gminach liczących poniżej 100 tysięcy mieszkańców. W przypadku gmin liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców, ustawa przyznaje radom gmin kompetencje do podejmowania uchwał w przedmiocie szkolenia i egzaminowania osób chcących świadczyć usługi taksówkarskie.

Ustawa usuwa ograniczenia w dostępie do stanowisk, na których realizowane są zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w urzędach pracy i w jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy oraz ujednolica i upraszcza zapisy w stosunku do grup pracowników tych instytucji: doradcy zawodowego, pośrednika pracy, specjalisty do spraw rozwoju zawodowego, specjalisty do spraw programów, lidera klubu pracy oraz doradcy i asystenta EURES.

Ułatwienie dostępu do zawodów dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej zatrudnianych na uczelniach wyższych, ma zapewnić pozostawienie istotnych kwestii, m.in. warunków jakie powinien spełniać kandydat, do uregulowania w statutach uczelni wyższych, nie zaś w rozporządzeniu.

Ustawa zdecydowanie ułatwia dostęp do zawodów trenera i instruktora sportu, redukując warunki niezbędne do wykonywania tych zawodów oraz obciążenia administracyjne do prowadzenia specjalistycznych kursów trenerów i instruktorów sportu.

Ograniczono także ustawowe wymagania wobec wykonywania zawodów instruktora nauki jazdy oraz egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem i osób poddawanych kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji określonych w ustawie, co w szczególności dotyczy wymogu wykształcenia.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian odnoszących się do ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie osób i mienia, ustawy o usługach turystycznych, ustawy o broni i amunicji, ustawy o usługach detektywistycznych, ustawy o transporcie drogowym, ustawy Prawo lotnicze, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - wraz z odpowiednimi przepisami przejściowymi, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Źródło: prezydent.pl