Pobierz e-pity 2018

Szykują się zmiany w Ordynacji podatkowej

17.06.2013 10:00 (aktualizacja: )

Instytucja pełnomocnika ogólnego, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania czy też nowe zasady wydawania interpretacji to tylko niektóre z wielu nowych pomysłów Ministerstwa Finansów. Wynikają one z opublikowanego na stronach RCL dokumentu z dnia 29 kwietnia 2013 r. pt. „Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw”. Jak wynika z treści tego dokumentu regulacje ustawy nowelizującej prawdopodobnie będą co do zasady obowiązywać od dnia 1 lipca 2014 r. (wyjątkiem ma być między innymi instytucja pełnomocnictwa ogólnego, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.).

Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że podstawowym celem projektowanej nowelizacji Ordynacji podatkowej jest stworzenie ram prawnych, które zracjonalizują i uproszczą procedury podatkowe. Ma to na celu ułatwienia kontaktu podatników z organami podatkowymi oraz ma zapewnić efektywniejszy pobór podatków.

W tym celu zaplanowano m.in. zmianę przepisów w zakresie udzielania pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym poprzez wprowadzenie instytucji pełnomocnictwa ogólnego. Na gruncie aktualnego stanu prawnego istnieje obowiązek złożenia pełnomocnictwa do akt sprawy. Osoba, która zamierza występować w postępowaniu jako pełnomocnik strony, musi złożyć do akt konkretnej sprawy pełnomocnictwo lub jego odpis. W praktyce często okazuje się to niezwykle kłopotliwe. Dlatego też oprócz możliwości udzielenia pełnomocnictwa ogólnego resort finansów planuje, że będzie ono udzielane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Zakres umocowania pełnomocnika ogólnego będzie obejmował wszelkie sprawy podatkowe oraz inne sprawy należące do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnik będzie mógł być ustanowiony, gdy nie toczy się żadna procedura podatkowa. Każda zmiana związana z udzielonym pełnomocnictwem ma być dokonywana za pośrednictwem poczty elektronicznej w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych.

Kolejną propozycją, która niewątpliwie budzi największy niepokój wśród podatników jest wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. W ocenie Ministerstwa Finansów dotychczasowe doświadczenia Polski oraz innych krajów wskazują, że same umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie są wystarczające do efektywnego przeciwdziałania patologii obejścia prawa podatkowego. Warto jednak zauważyć, że w celu zminimalizowania skutków związanych z wejściem w życie tej klauzuli zaproponowano wprowadzenie opinii zabezpieczających. Mają one umożliwić podatnikom poznanie stanowiska administracji podatkowej odnośnie rozważanych przez nic transakcji, do których potencjalnie może znaleźć zastosowanie klauzula. Obok formuły opinii zabezpieczających powołany do życie zostanie panel ekspercki – Rada do Spraw Unikania Opodatkowania.

Równie ważnym celem nowelizacji jest zmiana przepisów dotyczących instytucji interpretacji prawa podatkowego (zarówno indywidualnych, jak i ogólnych). Ministerstwo Finansów postanowiło uregulować wymogi formalne interpretacji ogólnych oraz wprowadzić odmową wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej w przypadku, gdy do problemu ma zastosowanie interpretacja ogólna. Natomiast w zakresie przedmiotu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zaplanowano, że będzie on mógł dotyczyć jedynie przyszłych skutków podatkowych. Ministerstwo uzasadniając tę zmianę argumentuje, że istotą interpretacji indywidualnej powinno być uzyskani pewności, jakie skutki prawno podatkowe są konsekwencją określonych zdarzeń, zanim te skutku powstały. Oprócz tego zaproponowano również wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą w przypadku, gdy opisane we wniosku zdarzenia wskazują, iż potencjalne zastosowanie może znaleźć klauzula o unikaniu opodatkowania, nie będzie wydawana interpretacja indywidualna. Jednocześnie mając na uwadze potrzebę poprawy obsługi wniosków o interpretacje indywidualne planuje się wprowadzenie zasady, zgodnie z którą wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może być wniesiony wyłącznie według określonego wzoru, oraz wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wprowadzona zostanie również fikcja elektronicznego doręczenia interpretacji, w postaci przyjęcia, że interpretację indywidualną uważa się za wydana z zachowaniem trzymiesięcznego terminy, jeżeli informacja wskazująca adres elektroniczny, z którego adresat może pobrać pismo, została przesłana przed jego upływem.

Jarosław Włoch

Konsultant podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.