Świadczenie rodzinne - "Kosiniakowe" oraz zasiłek macierzyński z KRUS bez podatku

Piotr Szulczewski 09.05.2016 09:00 (aktualizacja: )

Od 1 stycznia 2016 r. możliwe jest otrzymanie 1000 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy z tytułu urodzenia dziecka lub przyjęcia go na wychowanie w ramach przysposobienia czy sprawowania opieki. Tę samą wysokość otrzymywać mogą rolnicy, występujący o zasiłek macierzyński z KRUS. Świadczenia takie pozostają zwolnione z opodatkowania.

PIT po terminie - co zrobić, jeśli nie rozliczyłeś PIT na czas

Źródło: FORUM

Zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pozostają:

  • świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – do powyższych świadczeń rodzinnych zalicza się również tzw. „kosiniakowe”, czyli świadczenie rodzicielskie;
  • zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2015 r. poz. 704, 1066 i 1217).

Świadczenia wypłacane są w przyznawanej kwocie brutto. Osoby bezrobotne, które otrzymają świadczenie rodzicielskie nie stracą statusu osoby bezrobotnej – będą podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz będą uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych.

Zadaniem zmian w przepisach było ustalenie jako minimalnej kwoty wypłacanej w ramach wsparcia polityki rodzinnej, kwoty 1000 zł.  

Podstawa prawna:

Art. 21 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350 ze zm.).

Art. 17c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 114),

Art. 4, art. 20 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1217),

Art. 35a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2015 r. poz. 704 i 1066).

Piotr Szulczewski, PIT.pl