Pobierz e-pity 2020

Stałe obciążenie karty kredytowej lub polecenie zapłaty zwalnia z kasy fiskalnej

Piotr Szulczewski 25.07.2016 10:00 (aktualizacja: )

Stałe obciążenie karty kredytowej lub polecenie zapłaty zwalnia z kasy fiskalnej

Standardowe płatności za pomocą karty kredytowej nie pozwalają bez dodatkowego ich ewidencjonowania zindywidualizować przedmiotu transakcji, a w konsekwencji nie dają możliwości na korzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Taka możliwość pojawia się jednak w przypadku stałych obciążeń takiej karty lub przy ustalonych przez klienta poleceniach zapłaty.

 

Kolejne problemy w aplikacji ePłatnik

Źródło: YAY foto

Stosownie do poz. 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544 ze zm.)., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonana czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W sprawie podjętej przez Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 21.07.2016 r. (sygn.. akt IBPP3/4512-278/16/MN), dochodziło do zapłaty za usługę:

  • na podstawie polecenia zapłaty, które jest bezgotówkową formą realizowania rozliczeń pieniężnych. Ta forma rozliczenia polega, na tym, ze klient wyraża na przyszłość zgodę na obciążanie jego rachunku opłatami za usługę. Inicjującym konkretne przekazanie środków z rachunku bankowego klienta, w razie nadejścia terminu płatności danej należności, jest przedsiębiorca, zaś całość rozliczeń odbywa się pomiędzy rachunkiem bankowym klienta oraz rachunkiem bankowym przedsiębiorcy, bez obecności stron rozliczenia. Przedsiębiorca otrzymuje zapłatę za świadczone usługi za pomocą takiej transakcji (płatność za dana usługę nie jest nawet w części dokonywana za pomocą innych sposobów);
  • na podstawie stałego zlecenia obciążenia karty kredytowej klienta, które jest bezgotówkową formą realizowania rozliczeń pieniężnych. Ta forma rozliczenia polega na tym, ze klient wyraża na przyszłość zgodę na obciążanie rachunku bankowego prowadzonego dla karty opłatami za korzystanie z usług przedsiębiorcy. Stroną inicjującą konkretne przekazanie środków z rachunku bankowego prowadzonego dla karty, w razie nadejścia terminu płatności danej należności, jest przedsiębiorca, zaś całość rozliczeń odbywa się pomiędzy rachunkiem bankowym prowadzonym dla obciążanej karty oraz rachunkiem bankowym przedsiębiorcy, bez obecności stron rozliczenia. Przedsiębiorca otrzymuje zapłatę za świadczone usługi za pomocą takiej transakcji (płatność za dana usługę nie jest nawet w części dokonywana za pomocą innych sposobów).

Organ skarbowy stwierdził, że w obu opisanych przypadkach każda płatność jest szczegółowo dokumentowana i ewidencjonowana w systemie informatycznym. Na podstawie powyższej ewidencji oraz posiadanej dokumentacji można bez żadnych problemów ustalić, która płatność dotyczy jakiej konkretnie usługi i przez kogo została wniesiona. Ponadto w odniesieniu do płatności na podstawie polecenia zapłaty, jaki i na podstawie stałego zlecenia obciążenia karty kredytowej klienta, takie formy płatności, ponieważ dokonywane są na konto bankowe, spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku. Pozwala to by przedsiębiorca:

  • płatności gotówkowe ewidencjonował na kasie fiskalnej,
  • stałe obciążenia karty kredytowej lub stałe polecenia zapłaty korzystały ze zwolnienia z konieczności ich ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl