Sprzedaż pająków, patyczaków, nietoperzy i ptaków jest nieopodatkowana

Piotr Szulczewski

Hodowcy i urzędnicy skarbowi łapią się za głowę. Hodowla niektórych owadów i ssaków nie podlega opodatkowaniu. Wszystko za sprawą trudności z interpretacją przepisów o podatku PIT, przy tworzeniu których nie określono poprawnie definicji entomofagów. Ich sprzedaż, choć zalicza się do działów specjalnych produkcji rolnej, z racji na brak podstawy opodatkowania – nie może być obłożona podatkiem.

Jak wskazuje wikipedia entomofag (z grec. éntomon = owad i phageín = jeść) to zwierzę lub rzadziej roślina odżywiające się owadami – zarówno larwami, poczwarkami, jak i dorosłymi owadami. Entomofagi dzieli się na pasożyty oraz drapieżniki. Entomofagi nie żywią się natomiast roślinami, są to typowi mięsożercy. Wśród entomofagów wyróżnić można m.in. pająki, ptaki, żaby, nietoperze, ryjówki, myszy oraz nornice.

Jak opodatkować nietoperza?

Nietoperze, tak jak pająki, żywią się owadami. I tu pojawia się problem. Ich hodowle zalicza się do działów specjalnych produkcji rolnej; przychody uzyskiwane są ze sprzedaży entomofagów, hodowanych poza gospodarstwem rolnym (z reguły w przydomowych terariach, ogródkach itp.).

Jak wskazuje ISP Modzelewski: "jednakże od 2002 r. Minister Finansów w drodze rozporządzenia określa normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, które równocześnie wskazuje do jakiej wielkości dana działalności nie stanowi działu specjalnego produkcji rolnej. Zgodnie z poz. 13 tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 188, poz. 1264) dochód roczny z hodowli entomofagów ustala się na podstawie powierzchni upraw roślin żywicielskich i od każdego metra kwadratowego takiej uprawy należy ustalić dochód w wysokości 134 zł 75 gr”.

Działy specjalne produkcji rolnej należy rozliczać albo poprzez założenie KPiR i ustalanie przychodu i kosztu hodowli, albo też poprzez normy szacunkowe, które wynikają z tabeli wskazanej jako załącznik nr 2 ustawy o PIT.

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 2011

W poz. 13 tej tabeli ustawodawca wskazuje że dochód roczny z hodowli entomofagów ustala się na podstawie powierzchni upraw roślin żywicielskich w stosunku do tych zwierząt i od każdego metra kwadratowego rośliny żywicielskiej nakazuje ustalać dochód w wysokości 100 zł (po waloryzacji wynosi ona 134,75 zł).

Żywiciel to organizm, na którego koszt żyje pasożyt dojrzały lub jego postacie rozwojowe. Skoro entomofagi żywią się owadami, to nie sposób mówić o nich jak o roślinie żywicielskiej.

Hodowla nie może być zatem opodatkowana podatkiem dochodowym, choć tak naprawdę, zalicza się do działów specjalnych produkcji rolnej. Z reguły nie będzie również opodatkowana podatkiem rolnym, gdyż właściciele nie posiadają upraw lub hodowli prowadząc gospodarstwo rolne.

Ciężko powiedzieć, czy taka nieścisłość wynika z błędu ustawodawcy, czy z niezrozumienia pojęcia entomofagów i metod żywienia takich zwierząt.

ISP Modzelewski wskazuje: „Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o PIT działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt”.

Ile można zarobić na pająkach?

Nie trudno znaleźć w internecie ogłoszenia typu ”sprzedam pająka hodowlanego” i brakuje też hobbystów nabywających takie zwierzęta. Z informacji od użytkowników internetu dowiedzieć się można, że przychody po kilku latach działalności hobbystycznej mogą przekraczać 30 tys. zł rocznie. Przychód czysty – bo nieopodatkowany, nie będący działalnością gospodarczą. Warunek – hodowanie pająków trwa dłużej niż 2 miesiące. Jeśli okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost jest krótszy niż 2 miesiące – możemy mieć do czynienia z działalnością gospodarczą.

Piotr Szulczewski,
Analityk Bankier.pl
Firma i Podatki

Komentarz eksperta Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.Z uwagi na dość nieprecyzyjne wskazanie podstawy opodatkowania (poprzez odwołanie się do powierzchni upraw roślin żywicielskich) przy prowadzeniu hodowli entomofagów, które są zwierzętami lub rzadziej roślinami odżywiającymi się owadami – jej opodatkowanie może budzić wątpliwości. Trzeba zauważyć, że działy specjalne produkcji rolnej są jednym z rodzajów działalności rolniczej (co oznacza, iż aby dana działalność została zaliczona do działów specjalnych produkcji rolnej wpierw musi zostać uznana za działalność rolniczą). Zatem w sytuacji, kiedy dana hodowla nie mieści się we wskazanym wyżej załączniku do rozporządzenia należy ustalić czy w danym przypadku możemy w ogóle mówić o działalności rolniczej - która co do zasady jest wyłączona spod opodatkowania PIT. Pamiętajmy jednak, iż minimalny okres przetrzymywania zakupionych zwierząt, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, musi wynosić co najmniej 2 miesiące. W przeciwnym wypadku hodowla może zostać uznana za źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, tj. pozarolnicza działalność gospodarcza. Moim zdaniem taka analiza powinna być również dokonana w przypadku, gdy prowadząc daną hodowlę entomofagów (np. pająków) nie możemy odnieść jej do powierzchni upraw roślin żywicielskich i jednocześnie ustalić podstawy opodatkowania właściwej dla działów specjalnych produkcji rolnej (a także określić czy rozmiar naszej hodowli kwalifikuje ją do działów specjalnych produkcji rolnej). W takiej sytuacji cały czas możemy mieć do czynienia z działalnością rolniczą, gdy będą zachowane minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt. A jak już wspominano taka działalność nie podlega PIT.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie w interpretacji z dnia 20 grudnia 2005 r. (znak PBI/415-75/05) wypowiedział się na temat opodatkowania amatorskiej hodowli zwierząt egzotycznych takich jak: pająki, modliszki. Zdaniem organu podatkowego: „Prowadzona przez podatnika działalność polegająca na hodowli zwierząt egzotycznych, tj. pająków, modliszek, skorpionów, węży, jaszczurek nie jest wymieniona w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierającej wykaz rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego. Zatem uzyskane z tego tytułu przychody nie stanowią przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Z powyższego wynika, że prowadzoną przez podatnika działalność należy zaliczyć do działalności rolniczej. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt egzotycznych jw., w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost wynoszą licząc od dnia nabycia mniej niż 2 miesiące (dla pozostałych zwierząt). W takim przypadku działalność ta będzie stanowiła pozarolniczą działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”. Część organów podatkowych opowiada się za prawidłowością stanowiska zaprezentowanego w powyższej interpretacji.

Artykuł/komentarz ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie”.