Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku przez 5 lat nieopłacalna podatkowo

Piotr Szulczewski 11.05.2016 09:00 (aktualizacja: )

Obcokrajowcy, którzy odziedziczą w Polsce majątek nieruchomy, zainteresowani są jak najszybszą jego sprzedażą oraz wyprowadzeniem pieniędzy z terytorium Polski. Jest to czynność nieopłacalna podatkowo – w terminie 5 lat od końca roku nabycia powoduje bowiem naliczenie podatku dochodowego od sprzedaży, a podatek ten liczy się co do zasady bez naliczania jakichkolwiek kosztów. W efekcie obcokrajowiec zapłacić musi nie tylko podatek od spadku, ale również 19% podatku dochodowego. Znacznie korzystniejsze byłoby wynajęcie mieszkania lub powierzenie jego zarządu bez sprzedaży. 

Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku przez 5 lat nieopłacalna podatkowo

Źródło: YAY foto

Podstawą obliczenia 19% podatku dochodowego od osób fizycznych jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, za który uznaje się wartość wyrażoną w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, a kosztami nabycia, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. 

Kosztami w przypadku, gdy nabycie miało miejsce w drodze dziedziczenia, są wyłącznie udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania, oraz kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia nieruchomości nie można natomiast zaliczyć wydatków poczynionych na nieruchomość przez spadkodawcę lub wartości rynkowej nabytego w spadku majątku.  

Nierezydent też płaci podatek od sprzedaży nieruchomości w Polsce 

Osoba, która nie posiada w Polsce obywatelstwa lub nie jest rezydentem podatkowym w Polsce płacić musi w kraju podatek od sprzedaży nabytego wcześniej w spadku majątku, w tym ze sprzedaży nieruchomości. Jest to tzw. ograniczony obowiązek podatkowy, zobowiązujący nierezydenta podatkowego do zapłaty podatku w Polsce od zarobku osiąganego na terytorium kraju.  

W przypadku szeregu krajów obowiązują umowy ograniczające opodatkowanie majątku, w tym prywatnego majątku nieruchomego. Co do zasady umowy wskazują, że sprzedaż nieruchomości opodatkowana powinna być w kraju, w którym nieruchomość ta jest położona.  

Piotr Szulczewski, PIT.pl