Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Spółki nieruchomościowe inwestujące w najem opodatkowane 8,5% podatkiem CIT

Piotr Szulczewski 31.05.2017 09:00 (aktualizacja: )

Spółki nieruchomościowe inwestujące w najem opodatkowane 8,5% podatkiem CIT

Nie 19% lub 15% jak obecnie, lecz 8,5% podatku zapłacić będą musiały spółki, których głównym źródłem przychodów są inwestycje w najem nieruchomości. Dodatkowym atutem będzie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych udziałowców, którzy w takich spółkach uzyskują prawo do zysku.

Spółki nieruchomościowe inwestujące w najem opodatkowane 8,5% podatkiem CIT
Źródło: YAY foto

Z preferencyjnej stawki skorzystać będą mogły wyłącznie spółki rynku wynajmu nieruchomości czyli podmioty będące spółkami akcyjnymi z siedzibą lub zarządem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym akcje takich spółek muszą zostać dopuszczone do obrotu, a podstawowym ich celem musi być regularna wypłata dywidendy dla akcjonariuszy z zysku, którego źródłem są przychody z najmu nieruchomości (wypłaty muszą kształtować się na poziomie nie niższym niż 90% zysku za ostatni rok obrotowy).

Dodatkowo statut spółki musi wskazywać, że przedmiotem działalności jest najem nieruchomości lub ich części, odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz działalność finansowa w zakresie zarządzania udziałami lub akcjami w innych spółkach zależnych (niezbędnym jest utrzymywanie udziałów lub akcji spółek zależnych oraz akcji innych spółek rynku wynajmu nieruchomości na poziomie nie niższym, niż 70% wartości bilansowej aktywów spółki).

Ponadto kapitał zakładowy spółki nie może być niższy niż 50 000 000 zł, a wszystkie akcje spółki muszą być wydane na okaziciela. Szczególne zasady dotyczyć będą również tworzenia firmy spółki. Zawierać ona musi dodatkowe oznaczenie „spółka rynku wynajmu nieruchomości.”, a jeżeli statut spółki rynku wynajmu nieruchomości tak stanowi, spółka ta może zamiast tego dodatkowego oznaczenia używać w firmie skrótu „srwn”.

W co najmniej trzyosobowym zarządzie spółki zasiadać musi przynajmniej jeden rzeczoznawca majątkowy, a co najmniej dwóch członków zarządu, w tym prezes zarządu musi posiadać wyższe wykształcenie oraz minimum 5–letnie doświadczenie w zakresie zarządzania w ramach działalności inwestycyjnej nieruchomościami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Działalność spółki będzie regulowana poprzez wpis do rejestru prowadzonego przez KNF.

Zalety podatkowe srwn

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przewiduje się preferencję podatkową – zwalnia się z podatku dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach spółki wpisanej do rejestru, prowadzonego przez KNF.

Na podobnej zasadzie zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach spółki wpisanej do KNF – czyli inwestycje podejmowane przez podatników podatku CIT w spółkach srwn.

W zakresie podatku CIT pobieranego od spółek srwn, zwolnione z opodatkowania pozostaną dochody (przychody) spółek rynku wynajmu nieruchomości uzyskane:

  • z wynajmu nieruchomości lub ich części,
  • ze zbycia nieruchomości lub ich części,
  • ze zbycia udziałów (akcji) spółek zależnych,
  • z dywidend oraz innych przychodów z udziału w zyskach spółek,

– do czasu ich wydatkowania na wypłatę dywidendy na rzecz wspólników (akcjonariuszy) z tytułu ich udziału w zyskach spółki lub zostaną przeznaczone i wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń na rzecz osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych takiej spółki oraz osób reprezentujących tę spółkę lub te organy z tytułu pełnionych funkcji.

Zwolnieniu podlegać będą również dochody spółek zależnych od srwn, uzyskane w roku podatkowym:

  • z wynajmu nieruchomości lub jej części,
  • ze zbycia nieruchomości lub jej części

– w części odpowiadającej wartości, w jakiej nie później niż do upływu 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego wydatkowane zostaną na wypłatę dywidendy na rzecz spółki rynku wynajmu nieruchomości, lub nie później niż do upływu 24 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego wydatkowane zostaną na zakup albo wytworzenie nieruchomości lub ich części.

Dodatkowym warunkiem stosowania zwolnień jest prowadzenie szczegółowej ewidencji rachunkowej pozwalającej ustalić zasady stosowania powyższych zwolnień podatkowych.

W zakresie opodatkowania działalności srwn stawka podatku wynosi 8,5% – stosuje się ją do dochodów uzyskanych przez spółkę rynku wynajmu nieruchomości bezpośrednio lub pośrednio z wynajmu nieruchomości lub ich części, w części wydatkowanej na wypłatę dywidend oraz innych należności z tytułu udziału w zyskach tej spółki.

Piotr Szulczewski, VAT.pl