Spółdzielcze prawo do lokalu nie podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego

Piotr Szulczewski 11.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

Podmioty nabywające prawa do lokali spółdzielczych nie mają obowiązku opłacać samodzielnie podatku od nieruchomości. Nie otrzymają oni również decyzji wymiarowej, ustalającej wartość tego podatku do zapłaty. Podatek zostanie jednak przerzucony na nich przez spółdzielnię, która pozostaje właścicielem nieruchomości, z którymi związane jest prawo do lokali.

Spółdzielcze prawo do lokalu nie podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego

Źródło: YAY foto

W przypadku praw ograniczonych do rzeczy – spółdzielczych własnościowych oraz lokatorskich praw do lokali, to spółdzielnia płaci podatek od nieruchomości oraz wszelkie opłaty związane z nieruchomością np. za użytkowanie gruntu.

Obowiązkiem osoby, która nabyła prawo spółdzielcze, jest zgłoszenie tego faktu w spółdzielni mieszkaniowej, nie musi natomiast rejestrować się urzędzie miasta dla celów podatku od nieruchomości. Nie ma przy tym znaczenia, czy dla lokalu stworzono księgę wieczystą, czy też księga taka nie została utworzona. Nie ma też znaczenia, czy nabywający prawo spółdzielcze zostanie wpisany do członków spółdzielni, czy też jej członkiem nie będzie.

Jedynie w przypadku gdyby nabywca partycypowała w udziale w gruncie (dokonała wykupu prawa spółdzielczego, wyodrębnienia lokalu), wówczas obowiązek zgłoszenia tego faktu oraz opłacania samodzielnie podatku, ciąży na nabywcy – wykupującym własność.

A zatem właściciele lokali wyodrębnionych płacą bezpośrednio podatek od nieruchomości na rzecz gminy (miasta) podatek od nieruchomości oraz opłatę roczną za ewentualne użytkowanie wieczyste gruntu w części przypadającej na ich lokale, natomiast spółdzielnia mieszkaniowa płaci podatek od nieruchomości i opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w części przypadającej na lokale spółdzielcze niewyodrębnione.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  • użytkownikami wieczystymi gruntów;
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
    • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
    • jest bez tytułu prawnego.

Posiadacze spółdzielczych praw do lokali wnoszą podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu użytkowania gruntu na rzecz spółdzielni, która refakturuje ich w części opłatami ponoszonymi przez nią na rzecz gminy.

Piotr Szulczewski, PIT.pl