Skutki niezłożenia PIT w terminie

30.04.2013 11:00 (aktualizacja: )

W związku z upływającym terminem do złożenia zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym, należy przypomnieć podatnikom, że zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307, ze zm., dalej: UPDOF) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jest to termin prawa materialnego, którego nie można przywrócić.

W przypadku gdy podatnik nie złoży zeznania podatkowego w terminie to zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, dalej KKS) grozi mu odpowiedzialność karno skarbowa tj. może zostać ukarany za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

O wykroczeniu skarbowym mowa jest wtedy, gdy kwota, na którą podatnik uszczuplił lub naraził na uszczuplenie należność publiczno-prawną nie przekracza 5 krotności minimalnego wynagrodzenia. W chwili obecnej jest to kwota 8.000,00 zł. Kara grzywny w odniesieniu do wykroczeniu skarbowego wynosi od 160,00 zł do 32.000,00 zł.

W przypadku gdy kwota uszczuplenia przekracza 8.000,00 zł mamy do czynienia z przestępstwem skarbowym. Zgodnie z przepisami KKS za popełnienie przestępstwa karno skarbowego grozi podatnikowi kara grzywny od 533,00 zł do 15.360.000,00 zł kara pozbawienia lub ograniczenia wolności.

Jednakże najczęściej stosowaną przez organy podatkowe sankcją w przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej przez podatnika jest mandat, którego wysokość nie może przekroczyć dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, a zatem kwoty 3.200,00 zł

Podatnicy muszą także pamiętać, że w myśl art. 51 ustawy z dnia 29 września 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm., dalej: OP) podatek niezapłacony w terminie staje się zaległością podatkową, od której naliczane są odsetki od zaległości podatkowej wynoszące obecnie 11,5%.

Na pocieszenie należy wskazać, że w razie niezłożenia deklaracji podatnik może złożyć w urzędzie skarbowym tzw. „czynny żal”. Powinien on jednocześnie złożyć deklarację podatkową oraz zapłacić należny podatek wraz z odsetkami od zaległości podatkowej. Należy to zrobić bezzwłocznie ponieważ jeżeli organ podatkowy zorientuje się, że podatnik nie złożył deklaracji to czynny żal pozostanie bezskuteczny. Warto o tym pamiętać ponieważ w myśl art. 16 KKS skuteczne złożenie czynnego żalu chroni przed konsekwencjami karno-skarbowymi.

Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać na dotkliwe konsekwencje grożące podatnikom, którzy nie zdążą w terminie złożyć deklaracji podatkowej za rok 2012. Co prawda mogą oni skorzystać z instytucji „czynnego żalu” jednakże jej skuteczność zależy w dużej mierze od uznania urzędu skarbowego. Pozostaje zatem tylko jedna rada, zdążyć z zeznaniem na czas.

Michał Drozdyk
Starszy konsultant podatkowy
Russell Bedford Poland Sp. z o.o.