Pobierz e-pity 2019

Samochód w kosztach - jednorazowa amortyzacja do 50.000 euro rocznie

Piotr Szulczewski 16.03.2015 09:00 (aktualizacja: )

Samochód w kosztach - jednorazowa amortyzacja do 50.000 euro rocznie

Jedną z metod rozliczenia podatkowego zakupu środków trwałych jest ujęcie ich w kosztach w ramach tzw. amortyzacji de minimis. Korzystne jednorazowe rozliczenie odpisu podatkowego nie ma zastosowania do wszystkich pojazdów, stąd też stosując tę metodę amortyzacji warto pamiętać, jakie środki trwałe i w jaki sposób amortyzować do 50 tys. euro rocznie. Amortyzacja de minimis polega na wprowadzeniu do kosztów podatkowych łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych do równowartości kwoty 50.000 euro rocznie.

Amortyzacji tej dokonywać można w roku podatkowym, w którym środek trwały zostaje wprowadzony się do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów dokonuje się nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wartość rozliczanych odpisów amortyzacyjnych
Odpisy amortyzacyjne – cena pojazdu 200.000 zł, miesiąc styczeń 2015 Amortyzacja liniowa Amortyzacja de minimis

2015

20% - 40.000 zł*

100% - 200.000 zł**

2016

20% - 40.000 zł

0

2017

20% - 40.000 zł

0

2018

20% - 40.000 zł

0

2019

20% - 40.000 zł

0

*odpis możliwy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia do ewidencji, czyli od lutego 2015 r.

**odpis możliwy już w miesiącu wprowadzenia do ewidencji – w styczniu 2015 r.

Natomiast od następnego roku podatkowego, w stosunku do roku zastosowania amortyzacji de minimis, podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych:

 • zgodnie z zasadą liniową (np. 20% rocznie),
 • zgodnie z zasadą liniową podwyższoną ze względu na szczególne warunki korzystania ze środka trwałego,
 • według zasad degresywnych.

Amortyzacji jednorazowej nie można przeprowadzać w stosunku do samochodów osobowych. Oznacza to, że odpisu amortyzacyjnego o wartości do 50.000 euro dokonać można wyłącznie w stosunku do samochodów innych niż osobowe. Stosować można ją również do innych środków trwałych z grup 3-8 KŚT (klasyfikacji środków trwałych). Jaki pojazd to samochód osobowy?

Przepisy ściśle określają, jaki pojazd zaliczyć można do samochodu osobowego. Jest nim pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

 • pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
 • pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
 • pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
  • agregat elektryczny/spawalniczy,
  • do prac wiertniczych,
  • koparka, koparko-spycharka,
  • ładowarka,
  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  • żuraw samochodowy,
 • pojazdu samochodowego określonego przez przepisy o podatku VAT, tj.:
  • pogrzebowy,
  • bankowóz - wyłącznie typu A i B

- jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony.

Amortyzacja niedostępna dla dużych podatników

Z amortyzacji de minimis korzystać mogą podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy. Wyjątkowo amortyzacji tej nie mogą stosować podatnicy, którzy w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnicy spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadzili małżonkowie przedsiębiorcy, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Małym podatnikiem jest podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia wartości w euro, dla celów ustalenia, czy podmiot jest małym podatnikiem, dokonuje się według średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl