Pobierz e-pity 2020

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgłoś do 20 stycznia

Piotr Szulczewski 11.01.2017 09:00 (aktualizacja: )

Przedsiębiorcy, rolnicy prowadzący sprzedaż przetworzonych produktów rolnych oraz wynajmujący muszą w styczniu podjąć decyzję, czy rozliczenia podatkowego dokonywać będą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dzięki tej formie opodatkowania zastosują niższą stawkę podatku, jednak będą ją stosować do przychodów bez obniżania ich o koszty podatkowe.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgłoś do 20 stycznia

Źródło: YAY foto

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Termin ten dotyczy przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych czy jawnych.

Oświadczenie w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych, a także osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą, mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (druk CEiDG-1).

Oświadczenie powinni złożyć wszyscy wspólnicy – każdy za siebie. Nie jest właściwym złożenie jednego oświadczenia, przed wspólnika upoważnionego do reprezentowania spółki lub pozostałych wspólników.

Najem i dzierżawa – oświadczenie o ryczałcie

Termin do 20 stycznia na złożenie oświadczenia o wyborze ryczałtowej formy opodatkowania dotyczy również podatników uzyskujących przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Termin ten obowiązuje podatników kontynuujących działalność – czyli podejmujących decyzję o rezygnacji z zasad ogólnych opodatkowania i wyborze ryczałtu na rok 2017.

Ryczałt ewidencjonowany u rolników – oświadczenie do 20 stycznia

W przypadku przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym podatkowaniu podlegają wyłącznie nadwyżki przychodów ponad wartość zwolnioną z podatku - 20.000 rocznie.

W tym przypadku pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał te przychody, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód uzyskał w grudniu roku podatkowego.

Zgłoszenie o wyborze ryczałtu w trakcie roku 2017

Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Natomiast w przypadku wynajmujących lub wydzierżawiających, podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Brak oświadczenia o ryczałcie u podatników kontynuujących działalność gospodarczą

Jeżeli podatnik złożył już raz oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to działa ono również w kolejnych latach.

Natomiast w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia (wniosku), podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

Piotr Szulczewski, PIT.pl