Pobierz e-pity 2020

Roczna korekta VAT - czas do 27 lutego

Piotr Szulczewski 09.02.2017 09:00 (aktualizacja: )

Roczna korekta VAT – czas do 27 lutego

Podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż mieszaną, tzn. zarówno zwolnioną z opodatkowania VAT, jak i opodatkowaną mają obowiązek w terminie złożenia deklaracji za styczeń lub pierwszy kwartał 2017 r. dokonać rocznej korekty podatku VAT z roku 2016.

Korekta obejmuje wyłącznie takie czynności, w stosunku do których podatnik nie był w trakcie roku w stanie ustalić, czy należy ją przypisać jako wykorzystywaną wyłącznie do czynności opodatkowanych (w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego), czy też wyłącznie do czynności zwolnionych (w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego).

 
Źródło: YAY foto

Korekty dokonuje się na podstawie obrotów realizowanych w danym roku, tj. roku 2016. Podatnik w trakcie roku natomiast odliczając podatek od nabywanych towarów i usług stosować powinien był wskaźniki na podstawie obrotów z roku 2015. W efekcie zatem korekta służyć ma ustaleniu faktycznego prawa odliczenia VAT od transakcji z 2016 r. – na podstawie obrotu z roku 2016.

Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Do obrotu nie wlicza się kwoty podatku oraz obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Do obrotu nie wlicza się również obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

  1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
  2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

W przypadku gdy proporcja:

  1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100% (pełne prawo odliczenia VAT);
  2. nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0% (brak prawa odliczenia VAT).


Działalność inna niż opodatkowana – prewspółczynnik a korekta

W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (nie podlegających opodatkowaniu VAT), z wyjątkiem nieodpłatnych czynności zrównanych z odpłatnymi (do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2) oraz użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika *wskazanych w art. 8 ust. 5)), gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego, który przyporządkowany zostałby działalności gospodarczej podatnika, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy.

W takim przypadku, przy rozliczaniu podatku naliczonego przy zastosowaniu prewspółczynnika, po zakończeniu roku podatkowego, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku odliczonego przy ich nabyciu, uwzględniając dane dla zakończonego roku podatkowego.

Podatnik dokonując korekty może przyjąć również inny sposób określania proporcji niż został przyjęty dla danego roku podatkowego, jeżeli byłby on bardziej reprezentatywny dla zakończonego roku.

Źródło: Piotr Szulczewski, VAT.pl