Pobierz e-pity 2020

Raportowanie w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i uproszczenia w rachunkowości

18.11.2016 10:00 (aktualizacja: )

Raportowanie w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i uproszczenia w rachunkowości

Przyjęty 15 listopada br. przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości realizuje postanowienia dyrektywy ws. rachunkowości, które dotyczą ujawniania informacji niefinansowych przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Ponadto wprowadza rozwiązania, które uproszczą prowadzenie rachunkowości w jednostkach.


Raportowanie w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i uproszczenia w rachunkowości

Źródło: YAY foto

Projektowane przez ministra rozwoju i finansów przepisy zwiększą transparentność informacji w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Bardzo duże jednostki i grupy kapitałowe będą ujawniać w sprawozdaniu z działalności (w formie oświadczenia) lub w odrębnym sprawozdaniu: kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, poszanowania praw człowieka oraz zagadnienia z zakresu przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.

Natomiast najważniejsze zmiany, które zmniejszą obciążenia administracyjne w rachunkowości dotyczą: umożliwienia przenoszenia treści dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych w dowolnym momencie, a nie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego; wprowadzenia uproszczonego sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych uwzględniającego specyfikę tych jednostek.

Projekt przewiduje także stosowanie uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia dla szerszego katalogu jednostek.

Źródło: MF