Ranking największych barier w działalności firm

Jakie najbardziej uciążliwe bariery w działalności swoich firm dostrzegają polscy przedsiębiorcy? W jaki  sposób  wielkość,  zasięg,  czy  branża  przedsiębiorstwa  warunkuje  postrzeganie  największych przeszkód w prowadzeniu biznesu? I w końcu, jak przedsiębiorcy ocenią dotychczasową aktywność rządu w likwidacji barier i pomocy przedsiębiorcom w prowadzeniu ich działalności? 

Prezentujemy drugą część badania przeprowadzonego w I połowie 2011 roku wśród polskich firm w ramach wspólnego projektu BCC i Instytutu GfK Polonia pn. „Badania nad Przedsiębiorstwem”.

Ranking największych barier w działalności firm

I.  ZBYT WYSOKIE KOSZTY PRACY (57%) 

II.  NIEPRECYZYJNE PRZEPISY (53%) 

III.  NIESTABILNE PRAWO (41%) 

IV.  SKOMPLIKOWANY SYSTEM PODATKOWY (38%)

V.  NIEDOSTOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY DO REALIÓW FUNKCJONOWANIA (32%)

VI.  ZBYT DŁUGO TRWAJĄCE PROCEDURY ADMINISTRACYJNE (28%) 

VII.  SZARA  STREFA  I  NIEUCZCIWA  KONKURENCJA  (24%)  ORAZ  ZATORY  PŁATNICZE,  CZYLI

OPÓŹNIENIA W REGULOWANIU NALEŻNOŚCI PRZEZ KONTRAHENTÓW (RÓWNIEŻ 24%)

VIII.  UTRUDNIONY DOSTĘP DO ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (15%)

IX.  WAHANIA KURSU ZŁOTEGO (13%) 

X.  NADMIERNE KONTROLE (12%) ORAZ ZBYT DŁUGIE POSTĘPOWANIA SĄDOWE (TAKŻE 12%)

Bariery z uwagi na wielkość firmy

Dla tzw. mikrofirm najpoważniejszymi barierami są w pierwszej kolejności zbyt wysokie koszty pracy (53%), a dopiero potem nieprecyzyjne  przepisy (45%). Najmniejsze przedsiębiorstwa muszą liczyć każdy grosz, więc decyzja o zatrudnieniu kolejnego pracownika może przesądzić o ich być albo nie być. Nie mają one również wystarczającego zaplecza ludzi i środków do walki z nadmierną biurokracją i  na  analizę  bardzo  skomplikowanych  w  Polsce  przepisów.  To,  co  najmniejsi  przedsiębiorcy wymieniają  na  drugim  miejscu,  czyli  nieprecyzyjne  przepisy,  jest  natomiast  największą  bolączką korporacji (zatrudniających powyżej 250 pracowników)  - aż 63 % dużych firm najczęściej wskazuje na tę barierę. Na drugiej pozycji wg korporacji plasuje się niestabilne prawo (52%), a zaraz za nim zbyt wysokie koszty pracy, które wskazała połowa przedstawicieli dużych firm. 

Wysokie  koszty  pracy są również największą przeszkodą dla sektora MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw (62%) – podobnie widziały to wspomniane mikrofirmy. Mikro i MŚP łączy jeszcze jedna bariera – nieprecyzyjne przepisy – które  i jedna i druga grupa wskazała na drugim miejscu wśród największych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Skomplikowany  system  podatkowy,  wymieniany  na  czwartej  pozycji  w  ogólnym  rankingu,  jest najbardziej  uciążliwy  dla  największych  (47%),  potem  kolejno  dla  MŚP  (42%)  i  mikrofirm  (33%). Podobne tendencje widać także w postrzeganiu uciążliwości nadmiernych kontroli – dla mikrofirm nie wydają się one tak dużym problemem (zaledwie 5% wskazań), jak dla sektora MŚP (18%) czy korporacji (17%).

Im  większa  firma,  tym  boleśniej  odczuwa  zatory  płatnicze,  czyli  opóźnienia  w  regulowaniu należności  przez  kontrahentów.  Na  tę  barierę  wskazało  36%  korporacji,  30%  MŚP  i  tylko  16% mikroprzedsiębiorców.

Także zbyt długie postępowania sądowe najbardziej bolesne są dla korporacji (22%) i MŚP (15%), a znacznie  mniej  dla  mikrofirm.  Zależność  między  wielkością  firmy,  a  definiowanymi  przez  nie przeszkodami widać także w barierze, jaką jest wahanie kursu złotego, najbardziej odczuwane prze duże przedsiębiorstwa (25%), MŚP (15%), a najmniej przez mikrofirmy (9%).

Odwrotna zależność, choć już bez tak wyraźnych różnic, widoczna jest w postrzeganiu szarej strefy i nieuczciwej  konkurencji. Ta bariera najbardziej szkodliwa jest dla mikrofirm – wskazała na nią aż jedna czwarta przedstawicieli tej grupy, potem dla MŚP (23%), a najmniej dla korporacji, choć nadal wskaźnik ten wymieniany jest przez ponad jedną piątą tych firm.

Na niedostosowanie przepisów prawa pracy do realiów funkcjonowania firm najbardziej skarżą się małe i średnie firmy (38%) i korporacje (37%), a nieco mniej –  mikroprzedsiębiorcy (26%).  

Trudny dostęp do źródeł finansowania najbardziej odczuwają małe i średnie przedsiębiorstwa (17%), następnie mikrofirmy (14%) i korporacje (13%).

<< czytaj całość

Źródło: BCC