Rada Ministrów przyjęła projekt czwartej ustawy deregulacyjnej

25.04.2013 09:00 (aktualizacja: )

25.04 Rada Ministrów przyjęła projekt czwartej ustawy deregulacyjnej

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej, przedłożone przez ministra gospodarki. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej jest zasadniczym celem projektu ustawy określonym w założeniach.

Zaproponowano rozwiązania, które służą przede wszystkim poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw i wspieraniu inwestycji oraz redukcji kosztownych obowiązków informacyjnych, a także doskonaleniu obowiązującego prawa. Ocenia się, że sama redukcja obowiązków informacyjnych przyniesie firmom roczne oszczędności w wysokości 273,77 mln zł i pozwoli efektywnie wykorzystać ok. 7,82 mln godzin.

To czwarty pakiet rozwiązań deregulacyjnych. Oznacza to, że rząd konsekwentnie realizacje plan, który ma ułatwić prowadzenie firm i zwiększyć ich konkurencyjność obniżając koszty funkcjonowania. Dlatego przewiduje dalsze uproszczenie przepisów, usprawnienie działania administracji oraz redukcję barier hamujących rozwój przedsiębiorczości i stwarzających nieuzasadnione obciążenia dla firm. Poprzednie ustawy deregulacyjne już obowiązują. Pierwsza – umożliwiła m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów, druga – zmniejszyła niektóre uciążliwe obowiązki administracyjne i informacyjne nałożone na przedsiębiorców,  trzecia – znosi m.in. obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (obroty nie większe niż 1,2 mln euro rocznie) – w rozliczeniach kasowych –  gdy kontrahent nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

Zapraszamy na bezpłatne dyżury
podatkowe
. Kolejne konsultacje
już 30 kwietnia.

Najważniejsze proponowane zmiany zakładają:

1) Poprawę płynności finansowej przedsiębiorców i wsparcie inwestycji:

 • Zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez  pracodawcę  

Organizowany przez pracodawcę dowóz pracowników do pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem) – ma być zwolniony z podatku (nie będzie go płacił pracownik). Obecnie przyjmuje się, że gdy pracodawca organizuje pracownikom nieodpłatny dojazd do pracy jest to opodatkowane. Przedsiębiorca (jako płatnik) musi wycenić takie świadczenie, wykonać czynności związane z ewidencjonowaniem długości i czasu trwania przejazdu, a także obliczyć, pobrać i wpłacić podatek, który obciąża podatnika. Dlatego nowe rozwiązanie z jednej strony odciąży pracodawcę od czynności biurokratycznych związanych z rozliczaniem podatku dochodowego, z drugiej – powinno zachęcić bezrobotnych do podejmowania pracy w miejscowościach oddalonych od miejsca ich zamieszkania, szczególnie w przypadku terenów słabiej skomunikowanych.

 • Zniesienie obowiązku potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą nie będzie musiał uzyskiwać w skarbówce potwierdzenia dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Na podstawie obowiązujących przepisów urząd skarbowy za tę czynność pobiera 170 zł. Opłata za potwierdzenie rejestracji nie będzie pobierana, co obniży koszty rozpoczynania działalności gospodarczej. Po zmianie uzyskiwanie potwierdzenia dokonania rejestracji odbywałoby się wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

 • Wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie dla AEO (przedsiębiorców wiarygodnych dla administracji celnej)

Ustawowym terminem zapłaty VAT z tytułu importu towarów jest 10 dni (od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych). Minister gospodarki zaproponował odejście od tego restrykcyjnego przepisu dla firm mających status upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Jest to grupa przedsiębiorców wiarygodnych dla administracji celnej – spełniających wysokie standardy dotyczące wypłacalności finansowej, prowadzenia ewidencji handlowych, bezpieczeństwa towarów, ewidencji i systemów  informatycznych. Przedsiębiorcy AEO będą mogli rozliczyć VAT z tytułu importu w deklaracji składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Powinno to zwiększyć atrakcyjność odpraw dokonywanych w polskich portach.

 • Zmniejszenie uciążliwości procedur importowych w portach morskich

Zasadniczoczynności urzędowe (inne niż rewizja, badania laboratoryjne, kwarantanna), niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu, mają być przeprowadzone w ciągu 24 godzin. Powinno to przyspieszyć obrót towarem. Jednocześnie każda inspekcja ma informować dyrektora urzędu celnego o terminie i godzinie planowanej kontroli. Z kolei dyrektor urzędu celnego będzie przekazywał te informacje do wszystkich służb, aby te mogły opracować racjonalny harmonogram czynności kontrolnych. W szczególnych sytuacjach (uzasadnionych bezpieczeństwem publicznym, ochroną życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska) – procedury kontrolne mogłyby trwać 48 godzin.

 • Rozszerzenie podmiotowego i przedmiotowego zakresu udzielania poręczeń w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Rozszerzony zostanie zakres działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o poręczenia spłaty pożyczek oraz spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek, a także uniezależnienie udzielania poręczeń od tego czyja wierzytelność miałaby zostać zabezpieczona. Takie uprawnienia zostałyby także przyznane wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Rozwiązanie to ułatwi firmom dostęp do zewnętrznego finansowania – zwłaszcza małym i średnim, realizującym przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska lub gospodarką wodną, w tym m.in. inwestycje w sektorze odnawialnych źródeł energii.

2) Ograniczenie obowiązków informacyjnych:

 • Ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców

Mikroprzedsiębiorcy przez pierwszy rok kalendarzowy nie będą musieli przekazywać danych statystycznych (z wyłączeniem informacji statystycznych wymaganych prawem unijnym lub innymi zobowiązaniami międzynarodowymi). Rozwiązanie to dotyczy roku kalendarzowego, w którym dany podmiot zarejestrował swoją działalność, czyli w praktyce będzie to ułatwienie dla nowych firm.

 • Ujednolicenie terminu powstania obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych z podatkiem VAT dla zaliczek ewidencjonowanych w kasie fiskalnej

Jeśli obrót będzie rejestrowany w kasie fiskalnej, to w przypadku przyjmowanych zaliczek – zostanie wskazany ten sam moment powstania obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych i VAT. Tym momentem będzie miesiąc pobrania zaliczki. Taka regulacja uprości prowadzenie ewidencji niezbędnych do rozliczeń podatkowych.

 • Zniesienie obowiązku sprawdzenia do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych

Płatnik składek nie będzie musiał sprawdzać do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazywanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych, dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego. W efekcie zostanie zniesiona kara (5 tys. zł) za niesprawdzenie tych danych przez płatnika.

 • Umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę

Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego (stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku), wystawionego przez poprzedniego pracodawcę. Obecnie przy zmianie zatrudnienia pracownik musi wykonać badania lekarskie przed rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy kiedy ma wykonywać takie same zadania. Generuje to obowiązki i koszty dla nowego pracodawcy.

3) Wzmocnienie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sprawną administrację

 • Wyłączenie z podatku VAT bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobom niezamożnym oraz zwolnienie ich z podatku dochodowego w związku z tą usługą

Chodzi o zwolnienie z podatku VAT bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobie korzystającej z pomocy społecznej oraz zwolnienie jej z podatku dochodowego z tytułu skorzystania z tej usługi. Rozwiązania takie powinny z jednej strony zwiększyć dostęp osobom mniej zamożnym do bezpłatnych porad prawnych, z drugiej – pewność prawną podmiotów świadczących takie usługi.

 • Doprecyzowanie przepisów o informacji publicznej w odniesieniu do orzeczeń sądowych

Orzeczenia sądów mają być publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej tych instytucji. Oznacza to ujednolicenie orzecznictwa i sygnalizowanie organom, którym przysługuje inicjatywa ustawodawcza, problemów związanych ze stosowaniem prawa. W efekcie to także zwiększenie przejrzystości działania sądów, co powinno przełożyć się na jakość wydawanych przez nie rozstrzygnięć. Powszechna dostępność orzecznictwa wpłynie pozytywnie na poprawę stanu świadomości prawnej i pewność obrotu prawnego Publikowanie orzeczeń sądowych będzie wykonywane z zachowaniem ochrony danych osobowych

Źródło: KPRM