Rada ds. unikania opodatkowania – 3000 zł za wydanie opinii, 600 zł za spotkanie, diety…

Piotr Szulczewski 20.06.2016 09:00 (aktualizacja: )

Ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów podróży i noclegów członków Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, której powołanie nastąpić ma w lipcu 2016 r. Unikanie podatkowania ma przynieść wymierne korzyści dla budżetu, Rada natomiast ma za zadanie ograniczyć nadużycia i uszczelnić luki systemu poboru podatków. W projekcie wskazano wynagrodzenia oraz zasady ich wypłaty. Nie wskazano natomiast, czy pozostaną one opodatkowane, czy… zwolnione z podatku.

Nie przy każdym zakupie nieruchomości fiskusowi należy się podatek od czynności cywilnoprawnych

Źródło: YAY foto

Projekt przewiduje, że za każdy miesiąc, w którym odbędzie się posiedzenie Rady, przewodniczący Rady otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2.500 zł, a sekretarz Rady – wynagrodzenie w wysokości 800 zł.

Za uczestniczenie w posiedzeniu Rady członkowi Rady (w tym przewodniczącemu Rady) będzie przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 600 zł.

Członkowie Rady, wyznaczeni przez przewodniczącego Rady do sporządzenia projektu uzasadnienia stanowiska zawartego w opinii Rady co do zasadności zastosowania art. 119a ustawy - Ordynacja podatkowa w indywidualnej sprawie, otrzymają wynagrodzenie w łącznej kwocie 3000 zł za sporządzenie tego projektu.

Członkom Rady będzie przysługiwał zwrot kosztów noclegu w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w wysokości stwierdzonej rachunkiem do kwoty 300 zł za każdą dobę hotelową. Na uzasadniony wniosek złożony do sekretarza Rady, członek Rady będzie mógł również uzyskać zwrot kosztu podróży prywatnym: samochodem, motocyklem lub motorowerem na zasadach kilometrówki (ustalanej jako 75% stawki za jeden kilometr przebiegu, ustalanej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.).

W ramach zwrotu kosztów podróży i noclegów członkowie Rady będą otrzymywać również zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami, diety oraz zwrot kosztów dojazdów komunikacją miejską.

Piotr Szulczewski, PIT.pl