Pobierz e-pity 2019

Rachunkowość 2015: limity dla jednostek mikro oraz innych podmiotów prowadzących księgi

Piotr Szulczewski 31.12.2014 09:00 (aktualizacja: )

Rachunkowość 2015: limity dla jednostek mikro oraz innych podmiotów prowadzących księgi

2014-01-02

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych dotyczy wyłącznie niektórych podmiotów, w tym również takich, u których wartość prowadzonych sprzedaży towarów, usług i operacji finansowych przekracza limity określone w walucie euro. Podobnie limity te dotyczą obowiązków badania sprawozdań finansowych lub sporządzania sprawozdań skonsolidowanych. Wartości zmuszające do określonych działań jednostki przelicza się na złote polskie według kursu z 30 września 2014 r. lub według kursu z dnia bilansowego, czyli co do zasady z 31 grudnia 2014 r.

Dwa kursy istotne z punktu widzenia wskaźników rachunkowości to:

  • Kurs średni NBP przeliczenia euro na dzień 30.09.2014 – 4,1755 zł
  • Kurs średni NBP przeliczenia euro na dzień 31.12.2014 r. – wynoszący 4,2623 zł

Obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg podatkowych

Obowiązkowo księgi rachunkowe prowadzić muszą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Limit wg ustawy  Limit w zł* Rok obrotowy
1'200’000 euro 5’010’600 zł 2015

* Średni kurs euro ogłaszany przez NBP na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

30.09.2014 r. 4,1755 zł

 

Uproszczenia dla jednostek mikro – limity 2015 r.

Limity dla jednostek mikro oparte są o kurs Euro z dnia bilansowego jednostki. W przypadku jednostek, dla których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu, przeliczenia dokonuje się na dzień 31 grudnia 2014 r.

Jednostkami mikro są m.in. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych. W przypadku ustaleniu limitu kursem przeliczeniowym jest w tym przypadku kurs z 30 września 2014 r., a nie 31 grudnia 2014 r.

Limity dla jednostek mikro na 2015 r. wynoszą odpowiednio:

Wartość przychodów netto – w euro Przeliczenie (dla jednostek w roku 2015)

1.200.000 EUR*

5.010,600 zł

2.000.000 EUR*

8.351,000 zł

Jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych nie przekroczyły 8.351,000 zł, to jednostka jest uprawniona do stosowania szeregu uproszczeń w prowadzeniu sprawozdań finansowych.

<< Zasady uproszczeń dla jednostek mikro

Uproszczenia w rachunkowości dla jednostek innych niż mikro – limity 2015

Szereg uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych stosować mogą również jednostki, u których m.in. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2 000 000 euro oraz przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4 000 000 euro - może sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej. Przeliczenia kwoty w euro dokonuje się na 31.12.2014 r.
 

Obowiązek = min. 2 warunki
Średnioroczne zatrudnienie Suma aktywów bilansu Przychody netto

Min. 50 osób*

2’000’000 euro

4’000’000 euro

Kwoty po przeliczeniu

8’524’600 zł

17’049’200 zł

Uproszczenia w konsolidacji sprawozdań finansowych

Jednostka nie musi sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli m.in.:

  • łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7 500 000 euro;
  • łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15 000 000 euro. Przeliczenia dokonuje się na 31.12.2014 r.
Prawo do niesporządzania sprawozdania skonsolidowanego 2015 r. = min. 2 warunki
Średnioroczne zatrudnienie Łączna suma bilansowa Łączne przychody netto

Min. 250 osób*

7’500’000 euro

15’000’000 euro

Kwoty po przeliczeniu

31’967’250 zł

63’934’500 zł

 

Obowiązek badania sprawozdania finansowego 2015 r.

Obowiązek badania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych występuje m.in. w przypadku jednostek, u których:

  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.
     
Prawo do niesporządzania sprawozdania skonsolidowanego 2015 r. = min. 2 warunki
Średnioroczne zatrudnienie Łączna suma bilansowa Łączne przychody netto

Min. 50 osób*

2’500’000 euro

5’000’000 euro

Kwoty po przeliczeniu

10’655’750 zł

21’311’500 zł

Piotr Szulczewski,
VAT.pl