Przychody bez firmy - działalność nieewidencjonowana do 50% minimalnej pensji

Piotr Szulczewski 16.11.2017 11:00 (aktualizacja: )

Czynności, które wskazują na prowadzenie działalności gospodarczej nie zmuszą do rejestracji firmy o ile tylko ich wartość nie przekracza połowy (50%) minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przychody bez firmy – działalność nieewidencjonowana do 50% minimalnej pensji

Przychody bez firmy / YAY foto

 

Zgodnie z projektem Konstytucji dla Biznesu, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Będzie to zatem działalność nieewidencjonowana, która nie wymaga rejestracji w CEiDG.

Firma w mieszkaniu - korzyść i niskie koszty czy podatkowa udręka? [SONDA]

Działalność nieewidencjonowana jest definiowana poprzez trzy przesłanki:

  • podmiotową (tzn. działalność ta jest wykonywana wyłącznie przez osobę fizyczną),
  • przychodową (tzn. przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia l O października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę),
  • formalną, polegającą na niewykonywaniu przez okres ostatnich 60 miesięcy działalności gospodarczej.

Nie ma ograniczeń co ilości osób zatrudnionych lub współpracujących w działalności nieewidencjonowana, byleby tylko przychód nie przekraczał limitu. Niedopuszczalne jest również nierejestrowane prowadzenie czynności w ramach spółki, w tym również spółki cywilnej. Nie ma też znaczenia, jakie koszty ponosi podmiot lub czy rozlicza się ryczałtem od przychodów czy też ustala dochód wskazując koszty podatkowe – do celów ustalenia czy jest on przedsiębiorcom liczyć należy przychód (to co faktycznie uzyska ze swojej działalności).

Jeden przedsiębiorca – wiele ustaw

Zmiana nie wpłynie na obowiązek przestrzegania przez podmioty niezaewidencjonowane jako firmy, norm dotyczących przedsiębiorców wynikających z ustawy – kodeks cywilny, w szczególności odnoszących się do zasad sprzedaży konsumenckiej. Zmiana nie wpłynie na zasady opłacania podatków – na tym etapie prac nie wyłączono działalności nieewidencjonowanej z pojęcia przedsiębiorcy z ustaw podatkowych. W efekcie – na obecnym etapie prac nad projektem - jeśli osoba zacznie prowadzić firmę o niskich przychodach do 50% minimalnego wynagrodzenia:

  • przez 6 miesięcy będzie uprawniona do nieopłacania składek ZUS (od momentu prowadzenia działalności zaewidencjonowanej),
  • uprawniona zostanie następnie (po tym okresie) do ulgi w ZUS – przez pierwsze 24 miesięcy (przewidywane jest rozszerzenie tego okresu do 36 miesięcy),
  • w okresie od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności – również nieewidencjonowanej – podatki opłacać będzie jako pochodzące z działalności gospodarczej, a nie np., z działalności wykonywanej osobiście czy z tzw. innych źródeł przychodów.

Piotr Szulczewski, PIT.pl