Przekroczyłeś 1,2 mln euro sprzedaży: przejdź na pełne księgi

Piotr Szulczewski

02.09 Przekroczyłeś 1,2 mln euro sprzedaży: przejdź na pełne księgi

Limit zobowiązujący do zmiany formy dokumentacji przedsiębiorstwa wynosi 1.200.000 euro. Rozpoczynając od roku następnego po jego przekroczeniu podatnik powinien zaprzestać prowadzenia KPiR i otworzyć pełne księgi rachunkowe. Do limitu wlicza się przychody podatnika netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy. Przeliczenia dokonuje się na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Na rok 2011 wynosi on 4.784.400 zł. Jeżeli podatnik przekroczy powyższy limit od 2012 r. zobowiązany jest zaprowadzić pełne księgi. Gdyby podatnik nie zmienił metody prowadzenia księgowości, grozi mu odpowiedzialność karna.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości osoba, która dopuszcza do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Odpowiednio sankcję do 240 stawek dziennych grzywny za niezaprowadzenie ksiąg przewiduje także kodeks karny skarbowy. Odpowiedzialność bazuje na udowodnionej winie przedsiębiorcy.

Aktualne limity prowadzenia ksiąg rachunkowych

Jeżeli przedsiębiorca jest w stanie udowodnić, że pozostał na KPiR ponieważ nie był świadomy obowiązku przejścia na pełne księgi to możliwa jest ekskulpacja jego postępowania. Ocena jego zachowania wymaga jednak wnikliwej obserwacji znajomości prawa podatkowego przez przedsiębiorcę. Jeśli okazałoby się, że brak wiedzy mógł być faktyczną przyczyną ograniczającą możliwość uznania czynu za karalny, sankcja nie może być nałożona, a jedyne do czego będzie zmuszony podatnik, to otwarcie pełnych ksiąg rachunkowych.

Kodeks karny skarbowy bazuje na zasadzie karalności wyłącznie przestępstw zawinionych. Zgodnie z jej brzmieniem nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Odpowiednio nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego karalności. Przestępstwa bazują również na umyślności czynów zabronionych, a nieumyślność jest karalna tylko w przypadku, gdy ustawa karna skarbowa wyraźnie taki czyn nieumy

Piotr Szulczewski

Analityk Bankier.pl

Firma i Podatki