Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Przedsiębiorstwo w teczce, czyli zgłoszenie biura z adresem w lokalu mieszkalnym

Piotr Szulczewski 03.03.2017 09:00 (aktualizacja: )

Przedsiębiorstwo w teczce, czyli zgłoszenie biura z adresem w lokalu mieszkalnym

Przedsiębiorca nie ma obowiązku, by część lokalu, w którym zgłoszona została siedziba firmy, podlegała zgłoszeniu do podatku od nieruchomości naliczanego według wyższej stawki, należnej od przestrzeni firmowej. Zatem prowadzić firmę można również w lokalu, który nie utraci swojego mieszkalnego charakteru.

Zgłoszenie biura z adresem w lokalu mieszkalnym
Źródło: YAY foto

Zmiana sposobu użytkowania lokalu ma miejsce w sytuacji, gdy mieszkanie w całości lub w wydzielonej części służy wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast przedsiębiorca prowadzi firmę w lokalu, który wykorzystywany jest w całości lub w części również do celów mieszkalnych, wówczas nie ma podstaw do zmiany stawki opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Inne stawki podatku od nieruchomości obowiązują bowiem od budynków lub ich części mieszkalnych oraz inne od związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Sama rejestracja firmy w mieszkaniu nie jest zatem podstawą do płacenia wyższego podatku od nieruchomości. Lokalu lub jego części nie można uznać za przeznaczony do działalności w sytuacji, gdy w części pomieszczenia wykorzystywanego również do celów mieszkalnych znajduje się biurko, laptop, teczka przedsiębiorcy. Nie można w takim przypadku określić bowiem warunków oraz podstawy obliczania podatku według stawki wyższej. Przedsiębiorstwo w teczce może być zatem zarejestrowane w mieszkaniu, od którego podatek płacony jest według niższej stawki, właściwej dla mieszkalnych części nieruchomości.

Inaczej będzie natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorca wydzieli określoną część lokalu, np. pokój, przybudówkę, garaż i w nich prowadzić będzie firmę, odseparowując ją od celów mieszkalnych. Wówczas uznaje się, że takie działanie jest wystarczające by podatek pobierany był według wyższej stawki podatkowej.

Pamiętać należy, że dopiero przeznaczenie lokalu na określone cele pozwoli rozliczać ponoszone w nim wydatki w firmowych kosztach uzyskania przychodów. A zatem wydatki na media, na inwestycje w obcym środku trwałym, amortyzacja lub remonty wprowadzane do kosztów firmowych dotyczyć mogą wyłącznie lokalu zgłoszonego w podatku od nieruchomości jako związany z działalnością gospodarczą. Przedsiębiorstwo w teczce takich wydatków nie może ponosić.

Zmiana zgłoszeń co do przeznaczenia lokalu możliwa również w takcie roku

Przedsiębiorcy mogą zmieniać przeznaczenie lokalu, w szczególności decydować się ograniczyć przestrzeń zajmowaną na cele firmowe lub zwiększać taką powierzchnię.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zmiany tego podatku. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Piotr Szulczewski, VAT.pl