Przedsiębiorca nie od wszystkich gruntów płaci podatek od nieruchomości

10.07.2013 09:00 (aktualizacja: )

Jednym z przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wszystkie grunty znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy uznawane są za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – a tym samym opodatkowane według najwyższych stawek podatku. Powyższa zasada nie dotyczy gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi oraz gruntów pod jeziorami, gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych a także przypadków gdy grunt nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych.

Przedsiębiorca opodatkowując grunty podatkiem od nieruchomości powinien mieć jednak na uwadze także przepis art. 2 ust. 2 cyt. ustawy, według którego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Powyższe grunty podlegają bowiem opodatkowaniu podatkiem rolnym bądź leśnym nawet jeżeli znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których są one zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - w takich bowiem przypadkach będzie mieć jednak do nich zastosowanie podatek od nieruchomości. Wojewódzki Sądu Administracyjnego w Olsztynie w wyroku z dnia 13 lipca 2009 r. (sygn. I SA/Ol 401/09) podkreślił, że: „Użytki rolne, lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione będą opodatkowane podatkiem od nieruchomości tylko, gdy są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. O klasyfikacji gruntu rozstrzyga ewidencja gruntu”. Z kolei WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 21 stycznia 2008 r. (sygn. I SA/GL 49/08) podkreślił, że: „Sam fakt posiadania użytku rolnego przez podmiot prowadzący działalność gospodarcza nie jest wystarczający do jego opodatkowania według stawki przewidzianej dla działalności gospodarczej. Konieczne jest wykazanie, że grunt taki został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej”.

Istotne jest zatem wskazanie co należy rozumieć pod pojęciem „grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej” ustawodawca podatkowy nie zdefiniował bowiem tego sformułowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 30 października 2007 r. (sygn. I SA/Wr 819/07) stwierdził, że: „(…) określenie to należy interpretować: według jego językowego znaczenia tzn. jako grunt używany faktycznie do prowadzenia działalności gospodarczej”. W tym miejscu należy także zwrócić uwagę na przepis art. 1a ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, według którego przez użyte w ustawie określenia m.in. użytki rolne, lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych należy rozumieć grunty sklasyfikowane w ten sposób w ewidencji gruntów i budynków. Przedsiębiorcy winni zatem analizować, czy wszystkie posiadane przez nich grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości czy też może znajdzie do nich zastosowanie podatek rolny bądź leśny.

Marcin Parulski
Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego
Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.