Pobierz e-pity 2020

Prowadzisz firmę jednoosobowo - pamiętaj o ewidencji czasu prowadzonych zleceń

Piotr Szulczewski 25.01.2017 09:00 (aktualizacja: )

Prowadzisz firmę jednoosobowo - pamiętaj o ewidencji czasu prowadzonych zleceń

W odróżnieniu od firm zatrudniających inne osoby, przedsiębiorcy jednoosobowi traktowani są przez przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę tak samo jak zleceniobiorcy. W efekcie zobowiązani są oni, inaczej niż ich więksi konkurenci, do odpowiedniego potwierdzania wysokości wynagrodzenia za godzinę czasu świadczenia usługi.

Prowadzisz firmę jednoosobowo - pamiętaj o ewidencji czasu prowadzonych zleceń

Źródło: YAY foto

Informacje o tym, czy stawka minimalna za godzinę musi być przestrzegana, istotna jest nie tylko dla otrzymujących wynagrodzenie. Przepisy stanowią bowiem, że kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

 >>> Ewidencja godzin pracy dla zleceniobiorcy <<<

Ustalenie, czy zlecenie wykonuje podmiot, dla którego obowiązuje stawka minimalna, jest zatem istotne dla zleceniodawcy, przekazującego mu określone czynności do wykonania. Za przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi uznaje się m.in. osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami.

W efekcie aby ustalić, czy zawierana umowa zlecenie z takim podmiotem powinna zostać objęta ewidencjonowaniem czasu pracy, konieczne jest uzyskanie informacji o tym, czy przedsiębiorca działa jednoosobowo, czy też zatrudnia w tej działalności inne osoby. Przedsiębiorcy powinni stosować w tym zakresie oświadczenie, w którym zostaną poinformowani o stanie faktycznym prowadzenia działalności.

Przepis definiujący przyjmującego zlecenie nie jest precyzyjny i niestety nie wskazuje, czy za „niezawierającego umów” traktować należy przedsiębiorcę, który nie jest zleceniodawcą co do jakiejkolwiek umowy, czy też chodzi o umowy zlecenia obsługujące to konkretne zlecenie, dla którego składane jest obecnie oświadczenie. Choć nie jest to powiedziane wprost, jeśli by przyjmować to pierwsze rozumienie definicji, to nawet umowa zlecenie z biurem księgowym o prowadzeniu czynności rachunkowych eliminowałaby konieczność prowadzenia ewidencji czasu pracy. Takie rozumowanie wydaje się przeczyć celowi, dla jakiego wprowadzono zapisy o wynagrodzeniu minimalnym dla przyjmujących zlecenie.

Nie zatrudniasz pracowników – ewidencjonuj czas zlecenia

O ile oświadczenie nie zostanie złożone lub też zleceniobiorca oświadczy, że nie zatrudnia nikogo w prowadzonej działalności, ma on obowiązek potwierdzać faktyczny czas wykonywania zlecenia.

Zasady potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług strony określają w zawieranej umowie. W przypadku gdy nie będzie ona jednak zawierała sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi zobowiązany jest przedłożyć w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl