Pobierz e-pity 2020

Projekt ustawy o biegłych rewidentach i firmach audytorskich przyjęty

25.10.2016 09:00 (aktualizacja: )

20 października 2016 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

Projekt ustawy o biegłych rewidentach i firmach audytorskich przyjęty

Źródło: YAY foto

Rozwiązania przedstawione w projekcie ustawy mają na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy 2014/56/UE zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz umożliwienie stosowania przepisów rozporządzenia nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

Najważniejsze przyjęte w projekcie regulacje

Wzmocnienie niezależności i obiektywizmu biegłych rewidentów i firm audytorskich

  • Wprowadzone zostaną rozwiązania ograniczające konflikt interesów występujących między biegłym rewidentem i firma audytorską a jednostka badaną (czarna lista usług zakazanych, limity wynagrodzenia za usługi inne niż badanie lub warunkowo dopuszczone oraz limit wynagrodzenia od jednego klienta).

Poprawa jakości badań ustawowych

  • Zwiększona zostanie przejrzystość i jakość informacji przekazywanych przez firmy audytorskie w związku z badaniem podmiotom takim jak: jednostki badane, komitety audytu JZP, rady nadzorcze, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i Komisja Nadzoru Audytowego (KNA).
  • Uszczegółowione zostaną zasady wewnętrznej organizacji firmy audytorskiej. Wzmocnieniu ulegnie rola i zadania komitetów audytu tworzonych JZP.

>>> Stopień odpowiedzialności księgowego za błędy w deklaracji <<<

Wzmocnienie nadzoru publicznego

  • Wzmocniona zostanie niezależność nadzoru publicznego od środowiska biegłych rewidentów -brak praktyków w organie nadzoru publicznego i bezpośrednia realizacja kontroli przez KNA, w związku z nieprawidłowościami przy badaniach ustawowych JZP.
  • Zwiększą się uprawnienia nadzorcze i dochodzeniowe nadzoru publicznego. Dotyczy to także zwiększenia uprawnień nadzoru, jeśli chodzi o nakładanie kar i sankcji (większy katalog osób podlegających karze za naruszenie przepisów ustawy i rozporządzenia unijnego oraz zaostrzenie katalogu kar).
  • KNF wyznaczona zostanie jako organu nadzoru publicznego odpowiedziany za realizacje zadań obejmujących nadzór nad JZP w zakresie: wyboru firmy audytorskiej przez JZP, rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz nad działalnością komitetów audytu.
  • Częstotliwość kontroli firm audytorskich dostosowana zostanie do wyników analizy ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w procesie badania.

Projekt ustawy po rozpatrzeniu przez komisję prawniczą zostanie przedłożony Radzie Ministrów.

Źródło: MF