Problem z opodatkowaniem zwrotów za jazdy lokalne pracowników

Piotr Szulczewski 17.03.2016 09:00 (aktualizacja: )

Problem z opodatkowaniem zwrotów za jazdy lokalne pracowników będzie trwał

Choć dominującym wśród organów podatkowych pozostaje pogląd, że zwroty pracownikom kwot za używanie prywatnych samochodów podlegają opodatkowaniu, zaczynają pojawiać się poglądy, że kwoty tych zwrotów nie stanowią w ogóle przychodu, a w konsekwencji, nie powinno się od nich pobierać podatku.


Problem z opodatkowaniem zwrotów za jazdy lokalne pracowników będzie trwał

Źródło: YAY foto

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania pozostają diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika lub osoby niebędącej pracownikiem, a także koszty poniesione przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kilometrówki na pojazd. W przypadku jazd lokalnych zwolnienie dotyczy jednak tylko świadczeń należnych na podstawie określonych przepisów, np. ustawy o lasach czy też Ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”.

>>> Kalkulator kilometrówki <<<

W przypadku pozostałych pracowników zwrot za używanie pojazdu prywatnego pozostawał opodatkowany, a pracodawca pobierał z tego tytułu zaliczkę na podatek. Mógł natomiast nie pobierać z tytułu wypłaty składki na ubezpieczenie społeczne. Na podstawie par. 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 2236), składek nie pobiera się z tytułu zwrotu kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu - określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany przez pracownika w ewidencji przebiegu pojazdu, prowadzonej przez niego według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma znaczenia, czy prawo zwrotu wynika z przepisów ustaw, czy też nie.

Czy zwrot wydatku może być przychodem?

Interpretacje przepisów bazują na stanowisku, że każda wypłata od pracodawcy stanowi formę przysporzenia majątkowego. Tymczasem sama natura zwrotu wydatku pracownika powoduje, że organy podatkowe powinny pamiętać, że przepływ pieniężny nie daje pracownikowi żadnej formy zarobku, ponieważ równoważy on jedynie poniesione koszty. Ta sama zasada dotyczy zresztą wydatków poniesionych jako zwrot pracownikowi wydatków za hotele, transport pojazdami zamawianymi u osoby trzeciej (z wyjątkiem dojazdów do pracy czy też przed rozpoczęciem delegacji, które mogą być przychodem) czy inne wydatki poniesione w trakcie wykonywania czynności służbowych.

Przy występowaniu o interpretacje prawa podatkowego należy pamiętać, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) opodatkowane są tylko te świadczenia na rzecz pracownika które stanowią dla niego przychód tzn. zostały spełnione za zgodą pracownika, leżą w jego interesie i przyniosły mu korzyść majątkową i korzyść ta może zostać przypisana indywidualnej osobie. W przypadku ryczałtu za jazdy lokalne lub zwrotu na podstawie kilometrówki o takiej korzyści nie może być w praktyce mowy.

Piotr Szulczewski, VAT.pl