Pobierz e-pity 2020

Prezydent podpisał ustawę o innowacyjności

25.11.2016 10:00 (aktualizacja: )

23 listopada br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

Prezydent podpisał ustawę o innowacyjności

Źródło: FORUM

Ustawa ma na celu wprowadzenie instrumentów – ulg podatkowych i uproszczeń proceduralnych – które mają przyczynić się do podniesienia zdolności innowacyjnych polskich przedsiębiorstw, ulepszenia powiązań między nauką a przemysłem oraz stworzenia otoczenia sprzyjającego innowacjom, a co za tym idzie – do wzrostu dochodu narodowego i podniesienia poziomu dobrobytu w Polsce.

>>> Dla kogo za 2016 załącznik PIT/BR? <<<

Mając powyższe na uwadze, nowelizacja wprowadza zmiany w szeregu ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych; o podatku dochodowym od osób prawnych; Ordynacja podatkowa; o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności; o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa; Prawo o szkolnictwie wyższym; o Polskiej Akademii Nauk; o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; o zasadach finansowania nauki; Prawo ochrony środowiska.

>>> Naukowcy wyjeżdżający w ramach programów rządowych nie są opodatkowani PIT <<<

Nowelizacja przewiduje:

 • stałe zniesienie opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej,
 • rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o koszty uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw,
 • zwiększenie kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na działalność badawczo-rozwojową (B+R),
 • wydłużenie okresu możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych przez przedsiębiorców,
 • wprowadzenie zwrotu gotówkowego dla nowopowstałych przedsiębiorstw (start-upów) prowadzących działalność B+R,
 • wyłączenie obowiązku uzyskania przez państwowe osoby prawne zgody Ministra Skarbu na krótkotrwałe i odpłatne umowy najmu i dzierżawy mienia,
 • objęcie finansowaniem przedsięwzięć związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV),
 • wyłączenie z ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, komercjalizacji bezpośredniej, tzn. realizowanej przez centra transferu technologii,
 • wprowadzenie oświadczenia pracownika o zainteresowaniu komercjalizacją, które rodzi po stronie uczelni obowiązek wydania decyzji o uwłaszczeniu bądź jego odmowie,
 • zmianę sposobu wyliczania wynagrodzenia przysługującego uczelni publicznej za przeniesienie na pracownika praw, które wynosić będzie do 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • usunięcie ograniczenia czasowego, w jakim naukowcom przysługuje prawo do udziału w korzyściach z komercjalizacji stworzonego przez nich wynalazku,
 • umożliwienie uczelniom tworzenia więcej niż jednej spółki celowej poprzez stworzenie możliwości udziału większej liczby podmiotów,
 • ograniczenie uprawnień Skarbu Państwa do utworu, wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego,
 • obowiązek finansowania przez jednostki naukowe działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych na poziomie nie mniejszym niż 2% środków finansowych przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. W drodze wyjątku, zmiany związane z preferencjami w podatkach dochodowych oraz z obowiązkiem przekazywania środków przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Źródło: http://www.prezydent.pl/