Prezentacja RZiS nie wymaga już wyszczególniania zdarzeń nadzwyczajnych

Piotr Szulczewski 23.03.2016 09:00 (aktualizacja: )

Prezentacja RZiS nie wymaga już wyszczególniania zdarzeń nadzwyczajnych

Od 23 września 2015 r.zmieniona została kwalifikacja rachunkowa zysków i strat nadzwyczajnych, ujmowanych w rachunku zysku i strat. W efekcie zmieniono wzór sprawozdania, w tym wzór rachunku zysku i strat. Sporządzając sprawozdanie należy szczególnie uważnie przyjrzeć się prezentacji tych zdarzeń.


Prezentacja RZiS nie wymaga już wyszczególniania zdarzeń nadzwyczajnych

Źródło: YAY foto

Usunięcie z RZiS odrębnej kategorii zysków i strat nadzwyczajnych nie oznacza jednak oczywiście, że zdarzenia te nie będą nigdzie ewidencjonowane. Obecnie trafiać one będą do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych. Definicja tej kategorii została rozszerzona o dodatkową pozycję „zdarzenia losowe”.

Obecnie jako pozostałe koszty i przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane:

  • z działalnością socjalną,
  • ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji,
  • z utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji, jak również z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkową bądź inaczej określoną wartość godziwą,
  • z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów,
  • z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,
  • z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe,
  • z odszkodowaniami i karami,
  • z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych,
  • ze zdarzeniami losowymi;

Obecnie definiując zyski i straty nadzwyczajne rozumie się przez nie zyski i straty powstające w bankach, zakładach ubezpieczeń, zakładach reasekuracji oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

Powyższe oznacza, że przesunięcie kategorii zysków i strat nadzwyczajnych do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych ma zastosowanie jedynie do jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Powyższe instytucje w RZiS nadal muszą wykazywać oddzielnie w sprawozdaniach segment zdarzeń nadzwyczajnych.

W innych jednostkach natomiast wprowadzenie tej kategorii zysków lub strat do grupy pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych ograniczy ich widoczność w RZiS. Jednakże będą one widoczne w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego – poz. 2 pkt 10 - kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nowe zasady prezentacji RZiS mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r., niemniej jednostki mogą zastosować je już do wszystkich sprawozdań sporządzonych za lata obrotowe kończące się po 23 września 2015 r.

Piotr Szulczewski, VAT.pl