Prawo podatnika do przekazania 1% podatku należnego na rzecz OPP

21.03.2013 09:00 (aktualizacja: )

W rozliczeniach podatkowych za  2012 r. podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przekazania podatku dokonuje Urząd Skarbowy, na wniosek wyrażony w corocznym zeznaniu podatkowym. Wskazana czynność jest niezwykle prosta, gdyż wymaga od podatnika podania wyłącznie numeru  Krajowego Rejestru Sądowego wybranej Organizacji Pożytku Publicznego oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć podatek należny o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1% należnego podatku. Prawo do odliczenia podatku przysługuje wszystkim podatnikom zobowiązanym do składania corocznego zeznania podatkowego tj. takich, którzy nie są z podatku zwolnieni. Prawo do przekazania 1% podatku nie jest uzależnione od wcześniejszego wpłacania przez podatnika 1% podatku na rachunek organizacji pożytku publicznego z możliwością późniejszego odliczenia tej kwoty od podatku.

Wykaz OPP uprawnionych do 1% podatku za 2012 rok z dnia 15.01.2013

Zgodnie z art. 45c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika, ma obowiązek przekazać na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działając na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w niniejszej ustawie, kwotę w wysokości  nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:

  • z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia,
  • z korekty zeznania jeżeli została dokonania w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Do zeznania podatkowego podatnik powinien dołączyć formularz ORD-ZU, wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty.

Rejestr organizacji pożytku publicznego prowadzi Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w formie elektronicznej i nie później niż do dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami, może przekazać 1 % podatku z zeznań podatkowych składanych za dany rok podatkowy. Warto zaznaczyć, że podatnik może przekazać 1% podatku tylko na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego.

Podatnik wybiera jedną z organizacji pożytku publicznego wskazując właściwy numer Krajowego Rejestru Sądowego. Warunkiem przekazania kwoty jest zaplata podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.

Do obowiązków organu podatkowego należy przekazania 1% podatku należnego w terminie od maja do czerwca roku następującego po roku podatkowym za które składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek organizacji pożytku publicznego wskazany w wykazie prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Kwota podatku pomniejszana jest o opłatę z tytułu dokonanego przelewu bankowego.

Może wystąpić również w sytuacja, której to właściwy Naczelnik Urzędu Skarbowego może odstąpić od przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Okoliczność taka wystąpi jeżeli organizacja pożytku publicznego nie podała lub nie zweryfikowała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego numeru rachunku bankowego lub podany numer bankowy do przekazania 1% z zeznań podatkowych za rok podatkowy zmieniła w okresie od dnia 15 marca do dnia 31 lipca roku następującego po roku podatkowym. Wskazanej zasady nie stosuje się, jeżeli zmiana rachunku bankowego nastąpiła z przyczyn niezależnych od niej.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w sposób szczególny zostało określane prawo do wyboru organizacji pożytku publicznego dla podatników o ograniczonym obowiązku podatkowym. Tacy podatnicy zgodnie z art. 45c ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonują wyboru organizacji pożytku publicznego - beneficjenta 1% podatku z wykazu takich organizacji ogłoszonego dla poprzedniego roku podatkowego.

Miłosz Szulc
Konsultant Podatkowy
Russell Bedford Poland Sp. z o.o.