Pracowniku, zgłoś pracodawcy podwyższone koszty podatkowe

Piotr Szulczewski 30.07.2013 10:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski

Druga połowa roku będzie okresem, w którym rozliczający autorskie koszty uzyskania przychodów powinni zgłaszać pracodawcy przekroczenie łącznej ich wartości uprawniającej do ich stosowania przy wpłacie zaliczki. Jeżeli tego nie zrobią to oni, a nie pracodawca, będą odpowiedzialni za zapłatę dodatkowego podatku na koniec roku.

Zgodnie z art. 26a ustawy Ordynacja podatkowa podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania z tytułu umów o pracę, dzieło, zlecenie i podobnych – do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik. Jednak w myśl art. 30 par. 4 tej ustawy płatnik nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy zaliczka na podatek nie została pobrana z winy podatnika.

W myśl art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Podobnie w przypadku przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście oraz praw majątkowych i pokrewnych, na podstawie art. 41 ust. 11 ustawy, płatnicy przy obliczaniu zaliczki nie stosują kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3, jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że płatnik nie poniesie odpowiedzialności za stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania chyba, że nie zastosuje się do oświadczenia ze strony podatnika. Tylko w przypadku, jeżeli w danym zakładzie pracy koszty przekroczyłyby 42764 zł, płatnik powinien samodzielnie obniżyć wartość pracowniczych kosztów i stosować je w wartościach obniżonych (np. 20% podstawy przy umowie o dzieło, zlecenie lub 111,25 zł miesięcznie przy umowie o pracę).

Tym niemniej nie jest prawidłowe zawyżanie kosztów z kilku źródeł na koniec roku. Pracownik, który pobiera wynagrodzenie na podstawie praw autorskich z kilku źródeł, powinien informować pracodawcę o momencie, w których łączna ich wartość przekroczy 42764 zł. W przeciwnym razie na koniec roku sam powinien dokonać zapłąty podatku obliczając należność przy zastosowaniu obniżonych kosztów uzyskania. W przypadku kosztów ryczałtowych, wynoszących 50% podstawy ich ustalenia, ich łączna wartość ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć połowy górnego szczebla pierwszego przedziału skali podatkowej.

Piotr Szulczewski
PIT.pl